Dette eig Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har eigarskap i 45 selskap: 41 aksjeselskap, tre interkommunale selskap og eitt særlovsselskap.

I tillegg samhandlar fylkeskommunen med andre gjennom tre samvirkeføretak, to kommunale oppgåvefellesskap og eitt interkommunalt råd.

Fylkeskommunen vurderer eigarskapa sine fortløpande, og gjennom handsaminga av fylkeskommunen si eigarskapsmelding ein gong i løpet av valperioden.

Skular og tannklinikkar

I tillegg til oversiktene under eig Vestland fylkeskommune 42 vidaregåande skular, fagskolen i Vestland, ein produksjonsskule, og ein folkehøgskule, samt 54 tannklinikkar.