Grøn region Vestland

Grøn region Vestland er eit samarbeidsprosjekt mellom styresmakter, bedrifter og mange gode hjelparar i fylket vårt. Med Vestland fylkeskommune og Innovasjon Noreg i leiinga, og eit breitt regionalt partnarskap i ryggen, har vi prioritert nokre kampar vi må samle kreftene om for å få opp farta på den grøne omstillinga i Vestland.

Grøn region Vestland skal avdekke verdikjeder og forretningsområde, og resultatet skal brukast som grunnlag når den regionale partnarskapen jobber for å realisere potensialet for grøn omstilling i fylket. Prosjektet er ein partnarskap mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Les rapporten Vestlandsporteføljen 2021 (PDF)

Korleis skal vi utnytte moglegheitene i Vestland?

Grøn region Vestland er ei oppfølging av Vestlandsscenarioa 2020. Vestlandsscenarioa 2020 blei utarbeidd hausten 2020 og peika på 11 nye verdikjeder og 24 forretningsområde kor Vestland kan ta ei leiande rolle og auke si konkurransekraft.

Kva er konkurransefortrinna i regionen?

I Grøn region Vestland ser vi nærare på bedrifter, kundar og leverandørar. Vi skal kartlegge kompetansebasane, infrastrukturen og moglegheiter for synergiar og sirkulære modellar i fylket. Målet vårt er å finne fram til dei viktigaste konkurransefortrinna i Vestland.

Kva vil vere best å satse på?

Med utgangspunkt i dei konkurransefortrinna vi finn i regionen, skal vi sjå nærare på korleis vi kan kvalifisere og prioritere dei viktigaste forretningsområda. Korleis kan vi sikre grøn og berekraftig verdiskaping i Vestland.

Korleis skal vi vinne?

Når vi veit meir om terrenget og marknadene kjem det viktige arbeidet med å finne fram til dei tiltaka vi må iverksette for å utnytte moglegheitene og overvinne barrierane. Vi må finne ut kva vi skal gjere for å lukkast med å leggje til rette for pilotar og oppskalering av forretningsinitiativ. 

Fire Vestland-regionar

Fylket vårt er i dette prosjektet delt inn i fire regionar:

Vi har hatt arbeidsgrupper for kvar av dei fire regionane og har gjennomført aktivitetar i kvar region for å finne fram til konkurransefortrinn, kva vi skal satse på og korleis vi skal utnytte moglegheitene og overvinne barrierane.

Grøn region Vestland er eit viktig bidrag i arbeidet med nytt handlingsprogram 2022 - 2025 for planen "Berekraftig verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling i Vestland".

Det er etablert fire regionale prosjektgrupper i samråd med kommunar, regionråd og liknande i prosjektregionane.

1. Sunnfjord, Nordfjord og HAFS

2. Sogn, Voss og Hardanger

3. Bergensregionen

4. Sunnhordland

Vi har også inngått avtale med EY som skal hjelpe oss å gjennomføre aktivitetane i prosjektet.

Du kan få siste nytt frå prosjektet på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/gronregionvestland.