Grøn region Vestland

Prosjektet Grøn region Vestland arbeider saman med kommunar og lokale aktørar for å oppdage forretningsmoglegheiter i dei ulike regionane i fylket. Den 22. november lanserte vi hovudrapporten for prosjektet. Les rapporten her!

Grøn region Vestland skal avdekke verdikjeder og forretningsområde, og resultatet skal brukast som grunnlag når den regionale partnarskapen jobber for å realisere potensialet for grøn omstilling i fylket. Prosjektet er ein partnarskap mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Les rapporten Vestlandsporteføljen 2021 (PDF)

Lanserer fem rapportar om grøn omstilling

Grøn region Vestland-prosjektet starta 1. mai 2021. Den 22. november vart hovudrapporten for prosjektet lansert. I tillegg til dette vil det bli publisert rapportar for dei fire regionane i prosjektet. Desse rapportane skal vise kva kvar region må gjere for å lukkast med grøn omstilling. 

Korleis skal vi utnytte moglegheitene i Vestland?

Grøn region Vestland er ei oppfølging av Vestlandsscenarioa 2020. Vestlandsscenarioa 2020 blei utarbeidd hausten 2020 og peika på 11 nye verdikjeder og 24 forretningsområde kor Vestland kan ta ei leiande rolle og auke si konkurransekraft.

Kva er konkurransefortrinna i regionen?

I Grøn region Vestland ser vi nærare på bedrifter, kundar og leverandørar. Vi skal kartlegge kompetansebasane, infrastrukturen og moglegheiter for synergiar og sirkulære modellar i fylket. Målet vårt er å finne fram til dei viktigaste konkurransefortrinna i Vestland.

Kva vil vere best å satse på?

Med utgangspunkt i dei konkurransefortrinna vi finn i regionen, skal vi sjå nærare på korleis vi kan kvalifisere og prioritere dei viktigaste forretningsområda. Korleis kan vi sikre grøn og berekraftig verdiskaping i Vestland.

Korleis skal vi vinne?

Når vi veit meir om terrenget og marknadene kjem det viktige arbeidet med å finne fram til dei tiltaka vi må iverksette for å utnytte moglegheitene og overvinne barrierane. Vi må finne ut kva vi skal gjere for å lukkast med å leggje til rette for pilotar og oppskalering av forretningsinitiativ. 

Fire Vestland-regionar

Fylket vårt er i dette prosjektet delt inn i fire regionar:

Vi har hatt arbeidsgrupper for kvar av dei fire regionane og har gjennomført aktivitetar i kvar region for å finne fram til konkurransefortrinn, kva vi skal satse på og korleis vi skal utnytte moglegheitene og overvinne barrierane.

Grøn region Vestland er eit viktig bidrag i arbeidet med nytt handlingsprogram 2022 - 2025 for planen "Berekraftig verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling i Vestland".

Det er etablert fire regionale prosjektgrupper i samråd med kommunar, regionråd og liknande i prosjektregionane.

1. Sunnfjord, Nordfjord og HAFS

2. Sogn, Voss og Hardanger

3. Bergensregionen

4. Sunnhordland

Vi har også inngått avtale med EY som skal hjelpe oss å gjennomføre aktivitetane i prosjektet.

Du kan få siste nytt frå prosjektet på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/gronregionvestland. 

Vestland fylkeskommune vil i utgangspunktet bidra med prosesshjelp i form av:

  • støtte i prosjektutviklinga, t.d. deltaking i arbeidsgrupper og workshops
  • kople saman aktuelle samarbeidspartnarar
  • gje støtteerklæringar
  • informere og rettleie om eksisterande støtteordningar
  • økonomisk støtte inntil kr 150 000 per prosjekt

Målgrupper

Målgruppene for ordninga er FoU-miljø, samanslutningar av verksemder (næringsklynger, næringshagar, inkubatorar, næringslag o.l.), organisasjonar og andre kompetansemiljø i Vestland.

Enkeltverksemder er i utgangspunktet ikkje i målgruppa, men kan likevel vurderast dersom dei har eit ønskje om å knyte seg til miljø skildra ovanfor. Det er eit krav at eventuell bistand til prosjektet ikkje bryt med gjeldande regelverk om statsstøtte.

Målet med utlysinga er å støtte tidlegfaseinitiativ som ikkje er mogne for eksisterande støtteordningar, og som har potensiale til å kunne bidra til dei overordna målsetnadene i høyringsutkastet til Berekraftig verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling. Døme på aktuelle spørsmål i ein tidleg avklaringsfase er å kartlegge forretnings- og eksportpotensialet nærare, vurdere om Vestland har konkurransefortrinn innan det aktuelle feltet, samt avklare kva aktørar som må finne saman og kva utfordringar som må løysast for å utløyse det identifiserte potensialet.

Kriterium for å gje prosesshjelp

  • Prosjektet må ligge innafor ramma av dei 11 verdikjedene og 24 forretningsmoglegheitene som er vurdert som særs aktuelle for Vestland i rapporten Vestlandscenarioa 2020.
  • Prosjektet må ha utgangspunkt i konkurransefortrinn, kompetanse og teknologi som er bygd opp innafor eksisterande næringar i Vestland.
  • Prosjektet bør ha eit forretnings- og innovasjonspotensiale.
  • Prosjektet må ha ein tydeleg samfunnseffekt og kunne bidra til dei overordna målsetnadene i høyringsutkastet til Berekraftig verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling.

Krav til dokumentasjon frå søkjar

Søkjar må levere ei kort prosjektskildring som syner kven som står bak initiativet, kven dei ønskjer å involvere, målsetnader og ei vurdering av desse opp mot kriteria over.

Prosess for handtering av førespurnader

Søknadar vil bli behandla fortløpande. Eit prosjekt kan få inntil 150 000 kr i støtte, til saman er det 600 000 kr som skal delast ut. Ei føresetnad for å få støtte er at prosjektet skal starte opp før 1. oktober 2021.

For meir informasjon og søknadsskjema, sjå regionalforvaltning.no