REA3047 - kjemi 2

Liste med aktuelle øvingar

Galvanisk element

 • Sette opp, eller forklare eit oppsatt galvanisk element
 • Beskrive funksjonen til eit galvanisk element
 • Skrive reaksjonslikningar 

Elektrolyse av saltløysingar

 • Føreseie produkt og vise elektrolyse av ei saltløysning
 • Skrive reaksjonslikningar 

Titrering; svak syre/ sterk base

 • Planleggje og forklare, eller gjennomføre, titrering svak syre/ sterk base med pH-meter.  
 • Kandidaten skal argumentere for og velje metode: gravimetrisk, eller volumetrisk med eller utan byrette.  
 • Analyse av titrerkurver, finne Ka og diskutere bufferområde.

Titrering;  felling

 • Planleggje og forklare, eller gjennomføre fellingstitrering   
 • Kandidaten skal argumentere for og velje metode: gravimetrisk, eller volumetrisk med eller utan byrette.  
 • Analyse av titrerkurver, finne Ksp

Katalyserte reaksjoner; katalase

 • Forklare funksjon og oppbygging av enzym
 • Demonstrere katalase aktivitet
 • Beskrive forsøksoppsett for utforsking av katalase sin reaksjon med H2O2

Syntese; molkylbyggesett/ molview

 • Bruke visualiseringer, modeller og tekning til å beskrive organiske molekyl
 • Forklare synteseveger for enkle organiske synteser
 • Forklare reaksjonsmekanismer og beskrive føresetnadane for reaksjonstrinna i syntesene.

Separering; kromatografi

 • Beskrive bakgrunn for separasjon med kromatografi med ulike løpemiddel
 • Sette opp eit enkelt forsøk.
 • Berekne Rf frå eige resultat eller anna kromatogram.