REA3045 - kjemi 1

Liste med aktuelle øvingar

Molekylbyggjesett eller Molview

 • Byggje enkle organiske og uorganiske molekyl
 • Vise og forklara bindingstypar og molekylgeometri
 • Argumentere for molekylmodellens styrker og avgrensing.

Reaksjonsfart

 • Føreseie og vise korleis ulike faktorar påverkar reaksjonsfarten
 • Skrive reaksjonslikningar

Kjemisk jamvekt

 • Føreseie og vise korleis ytre inngrep påverkar ei jamvekt
 • Skrive reaksjonslikningar

Tillaging av løysningar

 • Fortynna løysningar til ynskt molaritet eller laga dei frå fast stoff
 • Gjere utrekningar

Protolyse av salt og gassar i vatn

 • Føreseie og vise korleis pH blir endra
 • Skrive reaksjonslikningar

Titrering

 • Planleggje og gjennomføre titrering.
 • Kandidaten kan velje mellom syre/base-titrering og fellingstitrering med sølvion og hydrogenkarbonat-ion.
 • Kandidaten skal argumentere for og velje metode: gravimetrisk, eller volumetrisk med eller utan byrette.

Likt løysar likt. Bindingstype og eigenskapar til ulike stoff

 • Diskutere og føreseie løysingsevne, samt leiingsevne til fast og oppløyst stoff.

Eigenskapar hjå alkoholar

 • Føreseie og vise løysingsevne og viskositet hjå alkoholar
 • Skrive strukturformlar

Identifisering av reaksjonstyper

 • Kandidaten skal kunne identifisere og skilje mellom redoks-, fellings- og syre/base- reaksjon.
 • Skrive reaksjonslikningar

Entalpiendringar hjå hydratiserte salt

 • Føreseie og vise entalpiendringar ved fjerning/tilføring av krystallvatn

Spektroskopi

 • Sjå på spektrallinjene til ljoset frå flammeprøver eller saltlampe.
 • Diskutere kva dette fortel oss om atom-modellane.