REA3040 - fysikk 2

Liste med aktuelle øvingar

Øvingar knytt til kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Planlegge og gjennomføre og vidareutvikle forsøk, og analysere data og berekne usikkerheit for å vurdere gyldigheitene av funn.
  • Bruke numeriske metodar og programmering til å utforske og modellere fysiske fenomen

Kompetansemåla over er aktuelle i alle øvingar i teksten under. 

- utforske, beskrive og modellere rørsler i to dimensjonar

  • Skrått kast
  • Friksjon på skråplan

- gjere greie for korleis krefter kan forårsake krumlinja rørsle, og bruke dette i berekningar

  • Enkle forsøk med loop, planpendel eller kjeglependel.

- beskrive elektriske og magnetiske felt og gjere greie for krefter på objekt med masse og ladning i slike felt

  • Enkle forsøk med straumførande leiar i magnetfelt
  • Enkle forsøk for å visualisere magnetfelt i ulike situasjonar

- gjere greie for kva som skil kvanteobjekt frå klassiske objekt, og beskrive situasjonar der kvanteeffektar observerast

  • Forsøk med fotoelektrisk effekt og interferens. 

- utforske ulike måtar å indusere elektromotorisk spenning og straum, og analysere resultata.

- forklare korleis induksjon kan inngå i berekraftig energiproduksjon og vurdere bruk av induksjon i dagleglivet

  • Forsøk med induksjon
  • Enkle transformatorforsøk