REA3011 - kjemi 1

Liste med aktuelle øvingar

Molekylbyggjesett

 • Byggje enkle organiske og uorganiske molekyl
 • Visa og forklara bindingstypar og isomeri

Reaksjonsfart

 • Føreseie og vise korleis ulike faktorar påverkar reaksjonsfarten
 • Skrive reaksjonslikningar

Kjemisk jamvekt

 • Føreseie og vise korleis ytre inngrep påverkar ei jamvekt
 • Skrive reaksjonslikningar

Felling

 • Føreseie og vise kva som skjer ved blanding av saltløysningar
 • Skriva reaksjonslikningar

Tillaging av løysningar

 • Fortynna løysningar til ynskt molaritet eller laga dei frå fast stoff
 • Gjere utrekningar

Protolyse av salt og gassar i vatn

 • Føreseie og vise korleis pH blir endra
 • Skrive reaksjonslikningar

Syrebasetitrering

 • Planleggje og gjennomføre syrebasetitrering
 • Skrive reaksjonslikningar og grunngje val av indikator

Eigenskapar hjå alkoholar

 • Føreseie og vise løysingsevne og viskositet hjå alkoholar
 • Skrive strukturformlar

Identifisering av løysingar

 • Planleggje og gjennomføre testar for å kome fram til kva som er kva ut frå eit gjeve sett med løysningar
 • Skrive reaksjonslikningar

Hydratiserte salt

 • Føreseie og vise entalpi- og entropiendringar ved fjerning/tilføring av krystallvatn
 • Skrive reaksjonslikningar og vurdere spontanitet