REA3004 - fysikk 1

Liste med aktuelle øvingar

Newtons 1., 2. og 3. lov

 • Setje opp relevant måleutstyr (kraftmålarar, tau, klossar, vekter og liknande).
 • Bruke resultatet til å avgjere om lovene er stadfesta.

Berekne mekanisk energi for gjenstandar i bevegelse

 • Setje opp relevant utstyr og gjere målingar.
 • Berekne den mekaniske energien før og etter.
 • Avgjere om energien er bevart.

Termofysikk

 • Teikne graf over temperaturendringa når vi varmar opp vatn med is til kokepunktet ved å nytte datalogging eller anna måleutstyr.
 • Forklare kva som skjer med den indre energien i vatnet til dei ulike faseovergangane.

Elektrisitet

 • Kople opp enkle elektriske kretsar med lyspærer og matstandar som er kopla i parallell og serie.
 • Måle straum og spenning i kretsen.
 • Kunne forklara kva som skjer i kretsen når vi varierer straum, spenning og motstand.

Gjennomføre eksperiment som viser interferens

 • Her kan fjør, bølgekar eller (laser)lys brukast.
 • Kunne forklare kva som skjer.

Atomfysikk (spekter)

 • Studere lys frå gassar/grunnstoff og bruke emisjonsspekter til å fastslå kva for gassar/grunnstoff som sender ut lyset.
 • Forklare dei fysiske prinsippa bak utsending av lys.

Astrofysikk (StefanBoltzmans lov)

 • Endre lyset frå ei lampe ved å bruke variabel motstand.
 • Berekne effekt og temperatur.
 • Etterprøve om Stefan-Boltzmans lov gjeld.

Måling av fart og akselerasjon ved hjelp av digitale hjelpemiddel

 • Setje opp utstyr og skaffe data
 • Bruke dataa til å få fram matematisk modell for bevegelsen. (For eksempel ved regresjon).

Fysikk og teknologi

 • Kople opp kretsar med diodar og transistorar og forklare verkemåte og bruksområde.
 • Gjennomføre eit forsøk med ein digital sensor og forklare verkemåte.