Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Dersom du er privatist og fyller vilkåra, kan du søkje om fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

For å søkje om fritak frå sidemål må du fylle eit av desse vilkåra:

  • Du har ein sjukdom, skade eller dysfunksjon som gjer at du har problem med å greie begge målformer. Du må legge ved dokumentasjon frå sakkunnig. Diagnosen din og kva vanskar du har må kome klart fram av dokumentasjonen.
  • Du har ikkje gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskule. Du må legge ved bustadsattest som viser at du ikkje har gått grunnskule i Noreg.
  • Du fylte vilkåra for fritak får opplæring eller vurdering i skriftleg  sidemål i grunnskulen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikkje fekk fritak. Du må legge ved dokumentasjon som viser at det har skjedd ein saksbehandlingsfeil.
  • Du har fått innvilga fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål i grunnskulen. Du må sende inn det gamle vedtaket slik at eksamenskontoret kan registrere det.

Du kan lese meir om fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål i forskrift til opplæringslova § 3-19

Det er  berre den skulen eller fylkeskommunen som skal skrive ut vitnemålet til deg, som kan behandle ein søknad om fritak frå vurdering med karakter.

Eg har allereie eit vitnemål

  • Ta kontakt med skulen som har skrive vitnemålet ditt

Eg har ikkje vitnemål

  • Det er det fylket du sist fekk ein standpunktkarakter som skal behandle søknaden din. 
  • Vi kan berre behandle søknaden din dersom du sist fekk standpunktkarakter frå ein skule i Vestland.
  • Ta kontakt med oss dersom du er usikker på kva som gjeld deg.

Her finn du kontaktinformasjon til andre fylke