Slik blir du godkjend lærebedrift

Som lærebedrift tar du samfunnsansvar og er med å sikre rekrutteringa av fagarbeidarar i Vestland fylke. Ei lærebedrift er ei bedrift som er godkjend for å teikne kontrakt med lærlingar og lærekandidatar.

Kven kan bli lærebedrift?

For å bli godkjend som lærebedrift må bedrifta di:

  • kunne gi opplæring i Vg3-læreplanen for faget, anten sjølv eller i samarbeid med andre.
  • ha ein person som kan vere fagleg leiar og ha ansvar for og tilsyn med opplæringa. Denne personen må sjølv ha fagbrev eller annan kompetanse som er relevant i forhold til opplæringa.
  • utarbeide ein intern plan for opplæringa for å sikre at lærlingen får opplæring i samsvar med læreplanen.
  • sende inn kursbevis som visar at den som skal vere faglegleiar har fullført og bestått fylket sitt nettkurs for fagleg leiar og instruktør.  Dette må skje før bedrifta endeleg kan bli godkjend som lærebedrift.

Nettkurset for fagleg leiar og instruktør finn du lenger ned på sida.

 

Opplæringslova stiller krav til lærebedriftene. Fylkeskommunen kan rettleie deg om desse oppgåvene. Er du medlem av eit opplæringskontor får du hjelp der. 

Opplæringslova, kapittel 4 Vidaregåande opplæring i bedrift

Forskrift til opplæringslova - særskilte reglar om fagopplæringa

Du må fylle ut søknadsskjema og sende dette til Vestland fylkeskommune for at bedrifta di skal bli godkjend som lærebedrift. 

Dette må du huske når du skal søke:

  • Les læreplanen og finn ut om di bedrift kan gi opplæring i det aktuelle faget
  • Legg ved dokumentasjon på den faglege leiaren sine kvalifikasjonar
  • Send søknaden med signatur til fylkeskommunen sin
  • Fagleg leiar må ha tatt Vestland fylkeskommune sitt elektroniske introduksjonskurs for nye lærebedrifter eller deltatt på informasjonsmøte

Finn læreplanen for faget du ønskjer å gi opplæring i

På nettkurset får du blant anna ein gjennomgang av fagleg leiar si rolle, lærlingeordninga og kva for rettar og plikter ein lærekontrakt inneber for partane.

Både dagleg leiar og fagleg leiar kan ta dette kurset. Når du har gjennomført kurset får du eit kursbevis. Dette legg du ved søknaden om å bli godkjent som lærebedrift.

Her loggar du deg på kurset.

 

 

Lærebedrifta får tilskot frå fylkeskommunen som skal dekke utgifter til opplæring av lærlingen. Beløpet er avhengig av kva type lærling du tar inn.

Les meir om ulike typer tilskot her (Utdanningsdirektoratet)  

Utfyllande informasjon om satsane (Utdanningsdirektoratet)

Gjennomføringsmidlar

Vi lyser ut midlar for å auke gjennomføring av vidaregåande opplæring. Midlane skal gi lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilte behov og/eller med svake norskferdigheiter og kort butid i Noreg mogelegheit til å oppnå ei fagutdanning.

Her kan du lese meir om og søkje på gjennomføringsmidlar frå oss.