Kven kan få offentleg tannbehandling?

I dei fleste tilfelle må alle over 20 år betale tannlegeutgiftene sine sjølve, men det er unntak. Sjå òg prisliste.

Prioriterte grupper

Desse har krav på gratis tannbehandling:

  • Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Eldre, uføre og kronisk sjuke med opphald i somatiske/psykiatriske institusjonar som sjukeheim, aldersheim og sjukehus
  • Pasientar som mottar heimebaserte tenester

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret betalar 25 prosent av det tannbehandlinga kostar. 

Nytt frå 1.januar 2022: 21- og 22-åringar får 50 % rabatt på fylkeskommunale takstar.

Trygderefusjon

Når behovet for tannbehandling skyldast ein av fleire definerte sjukdomar eller tilstander, kan du ha rett på stønad frå folketrygda. Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på slik støtte.

Ikkje råd til tannbehandling?

Vaksne med dårlig råd kan få støtte frå NAV til tannbehandling (sosial stønad). Kontakt ditt lokale NAV-kontor.