Angstbehandling for vaksne

TOO-tilbodet er eit tverrfagleg spesialisert behandlingstilbod til tortur- og overgrepsutsette og personar med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Angstbehandlinga blir gitt av eit tverrfagleg team av tannlege, tannpleiar, tannhelsesekretær og psykolog. Det tverrfaglege TOO-teamet tilbyr behandling av tannhelserelaterte angstlidingar, som oftast i form av eksponeringsterapi. 

Målet er å kunne ivareta eiga oral helse og meistre tannbehandling hos ordinær tannhelseteneste. 

Etter fullført behandling hos tverrfagleg TOO-team, får du tilbod om å få utført nødvendig tannbehandling hos tannbehandlarteam TOO. 

Kven kan få behandling?

TOO-tilbodet er for personar over 18 år som har tannbehandlingsangst.

 Målgruppa er personar som

  • har vore utsett for tortur
  • har vore utsett for overgrep av seksuell karakter eller vald i nære relasjonar.
  • har odontofobi (sterk tannbehandlingsangst)

Det er eit vilkår at personen 

  • har vesentlege vanskar med å ta i mot tannbehandling på grunn av angst i tannbehandlingssituasjonen
  • har eit eige ønske om psykologisk behandling for sin manglande angst i samband med tannbehandlingssituasjonen
  • har evne til å nyttiggjere seg behandlingsmetodikken og/eller den tilrettelagde tannbehandlinga. 

Slik går du fram

Alle kan sjølv ta direkte kontakt med aktuell tverrfagleg TOO-team eller be tannlege, fastlege, psykolog eller anna helsepersonell om tilvising til TOO-tilbodet.

Tannklinikkar med TOO-tilbod i Vestland:

Behov for akutt tannbehandling? 

Det tverrfaglege TOO-teamet som gir angstbehandlinga tar ikkje inn pasientar til akutt tannbehandling. Ved behov for akutt tannbehandling så kan vi likevel hjelpe deg med å få komme til akutt tannbehandling hos ein av tannlegane vi samarbeider med. Ta gjerne kontakt med det tverrfaglege TOO-teamet du er tilvist til om du har akutt tannbehandlingsbehov og treng støtte til å oppsøke hjelp.

Dersom du står på venteliste til tilbodet, og ikkje enda er inkludert i ordninga, må du dekke utgifter til akutt tannbehandling. Om du har starta opp angstbehandlinga, så vil du få dekka også akutt tannbehandling hos ein av tannlegane vi samarbeider med.

Kva er målet med TOO-tilbodet?

Målet er å klare å ivareta si eiga orale helse og meistre ordinær tannbehandling.

Kva består behandlinga av?

Ein kartleggingssamtale med psykolog og ca. 5 behandlingstimar hos tannlege. 

All behandling startar med ein samtale med psykolog der vi kartlegg problem knytt til angst for tannbehandling, og der vi kjem med forslag om eit behandlingsopplegg. Samtalen med psykolog tar vanlegvis ca. 1 time. Før samtalen vil du også bli bedt om å fylle ut nokre spørjeskjema. Samtalen skjer i eit vanleg rom utan tannlegeutstyr.

Første time av angstbehandling hos tannlege startar vanlegvis veka etter samtalen med psykolog. Behandlinga skjer gradvis ved at behandlarane forklarer, demonstrerer og utfører deler av angstbehandlinga og tannbehandling i små” porsjonar”, slik at pasienten har kontroll med kva som skjer. 

Etter fullført angstbehandling blir du tilvist for nødvendig tannbehandling hos tilvisande tannlege eller tannbehandlarteam i TOO. 

Som eit ledd i kvalitetssikringa, vil Senter for odontofobi ta kontakt med pasienten ca. eit år etter avslutta behandling, for å høyre korleis pasienten synest det er å gå til tannlege.

Kva kostar behandlinga?

Angstbehandlinga og nødvendig tannbehandling blir dekka av tilskotssmidlar frå Helsedirektoratet.

Kor lenge varer behandlinga?

Angstbehandlinga hos det tverrfaglege teamet er ei kortvarig intensiv behandling med makslengde på 6 månadar. Behandlinga inkluderer opp til 12 konsultasjonar hos angstbehandlar. 

Etter fullført angstbehandling så undersøker tannbehandlarteam TOO tannbehandlingsbehovet ditt og set opp ein behandlingsplan for nødvendig tannbehandling. Du får dekka tannbehandlinga skissert i denne behandlingsplanen. Behandlinga skal fullførast innan eitt år frå du starta hos tannbehandlarteam TOO. Dersom du får ny tannsjukdom eller nye behandlingsbehov etter påbegynt tannbehandling blir ikkje det dekka

Du er ferdig i TOO når tannbehandlingsplanen er fullført. Då vil du få hjelp til å finne ein fast tannbehandlar å gå til dersom du ikkje allereie har avtalt vidare oppfølging hos tannbehandlaren du har gått til som TOO-pasient. Du vil no måtte dekke utgifter til vidare oppfølging og tannbehanding sjølv. Du kan ta kontakt med TOO-tilbodet for oppfriskingstimar hos angstbehandlar ved behov. Angstbehandlinga vil framleis vere gratis.  

Informasjon frå Helsedirektoratet om behandlingstilbodet

Tilvising til TOO-tilbodet

Tilvisinga må innehalde:

  • Pasienten sitt navn, adresse, telefonnummer, og fødselsnummer
  • Relevante kliniske og sjukehistoriske opplysningar
  • Klinisk diagnostisk problemstilling

For private tannlegar

Fullstendig tilvising kan sendast til:
Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

For tilsette i tannhelsetenesta

Tilvising kan sendast som e-post med journalnummer på pasient, med ei kort problemstilling til odontofobiteambergen@vlfk.no

I Opus lagar tilvisande tannlege klar fullstendig tilvising.