Plannettverk -                      arealdelen til kommuneplanen

Vi inviterer kommunane i Vestland til å delta i plannettverket. Nettverket vil ha søkjelys på kommuneplanen sin arealdel og er ope for alle kommunane.

Arealdelen er eit verkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå dei måla som blir vedtatt for kommunen si utvikling i samfunnsdelen til kommuneplanen. Krava til planlegging har auka dei seinare åra og det er mange ulike forhold som skal avklarast i kommuneplanlegginga, både overordna gjennom til dømes berekraftsmåla, klima- og miljøomsyn og ulike sektoromsyn.

Vi ser det som føremålstenleg å invitere til eit nettverk som har fokus på arealdelen til kommuneplanen til hjelp for kommunane. Nettverket vil være opent for alle kommunane og det er ikkje sett særlege krav til deltaking. I første omgang vert det lagt opp til webinar, men etter kvart kan nettverket ta andre former. Tilbakemelding frå kommunane om form og innhald vil påverke dette. Statsforvaltaren i Vestland vil også delta.

I 2024 legg vi opp til tre webinar/digitale samlinger:

  • 28. mai kl 09–11. Tema: arealstrategiar
  • 16. oktober kl 09–11. Tema: planprogram for arealdelen
  • 4. eller 5. desember kl 09–11. Tema: Konsekvensutgreiing av arealdelen

Invitasjon til webinar blir sendt til postmottak i kommunane og til dei som har meldt seg på plannettverket.