Berekraftig verdiskaping  – regional plan for innovasjon og næringsutvikling

Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033, set retning for næringslivet i Vestland dei neste tolv åra.

Ambisjonane i planen er store. Planen har som hovudmål at Vestland skal vere det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon.

Klimaomstilling er sentralt i planen.  

Ambisjonane i planen er store. Planen har som hovudmål at Vestland skal vere det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon.

Næringsplanen har fire hovudsatsingar som er bransjenøytrale og gjeld for alle næringane:

  • Innovative og inkluderande samfunn: Innovative samfunn fornyar seg og skapar verdi for verksemder, samfunn og innbyggjarar. Inkluderande samfunn tek vare på mangfald og motverkar utanforskap.
  • Grøn næringsutvikling: Produksjon og næringsaktivitet skal utviklast i ei retning som er meir berekraftig for miljø og klima, og i tråd med FN sine berekraftsmål.
  • Areal til næringsutvikling: Omfattar korleis vi nyttar naturressursar, og korleis vi legg til rette areal for ny næringsutvikling.
  • Kompetanseutvikling i arbeidslivet: Byggje den rette kompetansen for framtida, både i privat og offentleg sektor. Det er viktig å bruke kompetansen vi allereie har, samtidig som nye verdikjeder og forretningsområde set krav til ny kompetanse.

Berekraftig verdiskaping - regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021 - 2033 er ein plan for heile fylket, ikkje berre for arbeidet til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har leia planarbeidet der 50 personar frå over 30 organisasjonar har deltatt i ulike arbeidsgrupper delt etter tema.

På denne måten har dei som planen gjeld, og som er avgjerande for å setje planen ut livet, fått påverke innhaldet. Medverknad er vesentleg for å utvikla ein relevant plan som kan setjast i verk og gjennomførast.

 

Det neste som står for tur i oppfølginga av planen, er å utarbeide eit fireårig handlingsprogram. Mens hovudplanen er overordna, skal handlingsprogrammet konkretisere og prioritere tiltak knytt til dei fire satsingane i næringsplanen. Handlingsprogrammet vil komme opp som eiga politisk sak på fylkestinget.

Næringsplanen er den første regionale planen som blir vedtatt av fylkestinget i Vestland. Satsingane i den nye planen bidrar alle til å nå mål og strategiar i den overordna utviklingsplanen for Vestland.

Då planen var på høyring tidlegare i år, blei det arrangert sju regionale, digitale høyringsmøte som samla over 400 deltakarar, deriblant 32 ordførarar og fleire næringsaktørar. Om lag 40 munnlege innspel er noterte ned frå desse møta. Før høyringsfristen 26. mars kom det totalt 76 skriftlege innspel.

Dei fleste høyringspartane gav støtte til at det er gode mål og strategiar i planen, og at han kan fungere godt som eit felles overordna styringsverktøy. Dette gjeld òg for kommunane i Vestland, der planen vil vere eit felles overordna styringsdokument på næringsområde..

Det er eit mål at planen er så god at kommunane brukar planen som strategisk grunnlag for deira eigne handlingsprogram for næringsutvikling.

Følg denne lenka for å sjå høyringsrapporten.