Tilskot til kulturbygg

Ordninga skal bidra til eigna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Kven kan søkje?

Søkjarar om tilskot til kulturbygg kan vere frivillige lag og organisasjonar, kommunar og fylkeskommune. Andre lag, organisasjonar og selskap kan også søkje, avhengig av vedtektene sine. Meir om dette finn du i retningslinjene til høgre på denne nettsida. 

Søknadsfrist

Kommunane set eigne søknadsfristar. Alle kommunane må overføre søknadane frå sin kommune til Vestland fylkeskommune innan 30. april kvart år.

Korleis søker du?

Du sender inn søknaden elektronisk på www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/, via kommunen der kulturbygget ligg. Ta kontakt med kommunen din for nærmare informasjon om søknadsprosessen og den lokale søknadsfristen.

Kva kan få støtte?

Slike bygg kan få støtte:

 • kulturhus
 • fleirbrukslokale
 • spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal ellerformidlingslokale for biletkunst

Lokala må vere planlagde ut frå definerte behov og bør vere fleksible. Kulturhusa bør lokaliserast sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.

Bygningane skal i størst mogleg grad fungere som kulturelle møtestadar for alle grupper og skal vere opne for all lovleg kulturverksemd. Ingen må stengast ute av religiøse, sosiale eller politiske omsyn.

Retningslinjer

Kulturdepartementet fastset støtta til kulturbygg gjennom ordninga desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. For å få tilskot til kulturbygg må du følgje vilkåra i retningslinjene for støtteordninga.

Retningslinjene til Vestland fylkeskommune har to delar. Den første byggjer på retningslinjene til Kulturdepartementet. Den andre delen er politisk fastsett i fylkeskommunen.

Vi prioriterer lokale arenaer som t.d. grendahus, forsamlingshus og ungdomshus som inneheld kulturaktivitet (dans, teater, musikk, kunstformidling osb.). Søkjar og kommune må dokumentere at kulturaktivitet er ein vesentleg del av drifta.

Vi prioriterer også kulturbygg med verdi, storleik og/eller nedslagsfelt som kan dekke behov ut over kommunegrensene, at dei har ein meir regional funksjon. Vestland fylkeskommune klassifiserer kva som er kulturbygg med regionale funksjonar. Lokala skal vere planlagde ut frå ei kulturfagleg behovsvurdering og vere i samsvar med kommunale og regionale planar.

Vi legg også vekt på dette ved tildeling av midlar:

 • Å følgje kommunale prioriteringar så langt som råd
 • Kommunal medfinansiering av prosjektet
 • Geografisk breidde i tildelingane
 • Gjentekne søknadar som er godkjende i anleggsregisteret, men har fått avslag tidlegare grunna manglande rammer

Tilskotet kan utgjere inntil 1/3 av godkjende prosjektkostnader for kulturbygget. For søkjarar som har krav på refusjon av meirverdiavgift, skal tilskotsdelen på 1/3 reknast ut frå prosjektkostnadane etter at meirverdiavgifta er trekt frå. Dersom kulturbygget er samlokalisert med andre verksemder, skal ein dele kostnadane til fellesareal og sambruksareal.

Minste tilskotssum

Minste tilskotssum er 100 000 kr. Minste tilskotssum til tiltak som gjev universell utforming er 50 000 kr.

Maksimal tilskotssum

Omfanget av den desentraliserte tilskotsordninga til kulturbygg er avgrensa, og det er naudsynt å setje ein maksimal tilskotssum for kvart tiltak. Tilskot kan utløysast gjennom ein eller fleire søknadar. Omfanget av samla tilskot vert rekna frå første gjevne tilskot innanfor ein 20-årsperiode.

 • Eit lokalt kulturbygg kan maksimalt innanfor ein 20-årsperiode få 1 500 000 kr.
 • Kulturbygg med regional funksjon vurderer hovudutval for kultur, idrett og integrering frå prosjekt til prosjekt. I dei tilfella der eit lokalt kulturbygg delvis har regionale funksjonar, kan hovudutvalet gjere skjønsmessige vurderingar av samla tilskot.

Fylkeskommunen kan gje delløyving til ein søknad, dersom tilskotet elles vil utgjere ein uforholdsmessig stor del av den totale tilskotsummen. Søkjar skal då sende inn ein gjenteken søknad i neste søknadsrunde.

Bygg som får tilskot skal utførast i samsvar med til ei kvar tid gjeldande reglar i plan- og bygningslova, jf. m.a. § 29. Fylkeskommunen må medverke til at bygga vert føremålstenlege ut frå føremåla for prosjekta.

Kvalitetssikring av planane

Fylkeskommunen må kvalitetssikre planane med omsyn til funksjonalitet. Riksteatret kan bidra i kvalitetssikringa av planar om scenekunstlokale.

Universell utforming

Kulturlokala eller -arenaene som får tilskot, skal vere universelt utforma i samsvar med plan- og bygningslova og forskrifter til denne, sjå Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Det gjeld både tilskot til nybygging og til ombygging.

Arkitektonisk utforming

Kulturbygget eller utandørsarenaen må få ei god arkitektonisk utforming i samsvar med bygningen eller arenaen sin funksjon og etter reglar i plan- og bygningslova.

Tryggleik

Kulturbygg som får tilskot skal nyttast til kulturføremål i minst 20 år etter at midlane er utbetalte. Fylkeskommunane må syte for tilstrekkeleg tryggleik for tilskotet i denne perioden. Det kan ein gjere ved krav om at søkjarar eksplisitt pliktar seg til å stille lokala til disposisjon for kulturføremål i 20 år. Bruksendring til anna enn kulturføremål kan ikkje skje utan skriftleg førehandsgodkjenning frå fylkeskommunen.

Vi ber om at du samlar vedlegga og sender desse inn som eitt eller nokre få vedlegg, t.d. ved å scanne og legge dei ved som pdf. Ikkje send inn mange enkeltvedlegg.

Desse vedlegga må følgje søknaden

 • Dokumentasjon på kven som eig tiltaket/ bygget, jf. punkt 2.8.3
 • Vedtekter for bruk av lokale/bygning/arena
 • Framdriftsplan for tiltaket
 • Skriftleg presentasjon av tiltaket, inkludert ei behovsvurdering
 • Teikningar av bygget/lokala inkl. ev. etasjar som ikkje er omfatta av tiltaket i søknaden. Teikningane skal ha rette mål, og mål skal vere oppgjevne. Alle teikningar skal ha tittelfelt som inneheld skildrande namn (plan/fasade/snitt etc.), dato/revisjonsdato og målestokk.
 • Detaljert kostnadsoverslag for tiltaket. Administrasjonskostnadar, medrekna utgifter til
  revisjon, kan maksimalt utgjere 5 prosent av godkjend totalkostnad.
 • Ved ombygging, modernisering og rehabilitering skal det liggje ved omtale av eksisterande drift og bruk av kulturbygget.
 • Plan for bruk, drift og forvaltning av kulturbygget. Planen skal mellom anna gje
  opplysningar om brukstid og brukargrupper.
 • Tinglyst rett til eigedom og anlegg i minimum 20 år, i tråd med krava i punkt8.3.
 • Denne skal gjere greie for finansieringa av dei samla kostnadane medtiltaket. Alle søknader skal vere fullfinansierte. Dokumentasjon på finansiering må ligge ved søknaden, med unntak av for midlar frå kulturbyggordninga.

Finansiering skal dokumenterast slik

 • Eigenkapital skal stadfestast med kontoutskrift frå bank e.l., som viser at summen er bunden til bygginga av anlegget. Aksjekapital skal dokumenterast.
 • Dugnadsarbeid skal settast opp i eit eige dugnadsoversyn som er utarbeidd med utgangspunkt i dei arbeida som etter kostnadsoverslaget skal utførast på dugnad. Verdien av dugnadsarbeidet skal reknast ut av ein kvalifisert fagperson (til dømes kostnadsvurdering/tilbod frå kommune, firma, entreprenør, handverkar e.l.). Oversynet skal signerast. Ein skal ikkje ta med meirverdiavgift på dugnad.
 • Pengegåver skal dokumenterast med gåvebrev.
 • Lån skal vere stadfesta med kopi av lånetilsegn. Eventuelle lånevilkår må vere oppfylte/aksepterte.
 • Tilskot frå kommune/fylkeskommune må vere stadfesta med kopi av vedtaket.

Spelemidlar skal ikkje gjerast om til forteneste for private, fortenestebaserte aktørar.

Dersom du søkjer om støtte for første gong, må du søkje seinast kalenderåret etter at anlegget er ferdig. Det vert berre gitt tilskot til permanente/fastmonterte installasjonar og inventar i/på bygget.

Det vert ikkje gitt tilskot til

 • vedlikehald og drift
 • rehabilitering til lokale/bygning/arena som er nyare enn ti år
 • utbetring av skadar som har oppstått på grunn av feil ved planlegging, utføring eller manglande vedlikehald
 • ferdigstilte byggeprosjekt som det ikkje er søkt om støtte til tidlegare
 • diverse laust utstyr, til dømes bord, stolar, kvitevarer, laust teknisk utstyr som skal brukast i permanent scenerigg (t.d. lyskastarar, høgtalarar osv., sceneteppe), blending som ikkje er av permanent karakter
 • utomhusarbeid, til dømes tilførsels- og avløpsleidningar for vatn og kloakk, tilførselsleidningar for elektrisitet, inngjerding, vegar og parkeringsplassar
 • anna: leige, tileigning av grunn, tilknytingsavgifter, reguleringsarbeid, dekking av gjeld

Du som søkjar må opprette kontakt med kommunen der lokale/bygning/arena du skal søkje om midlar til ligg/skal ligge. Det er du som søkjar som har ansvar for at søknaden og alle vedlegg er i orden.

Om du skal fornye eller gjenta ein søknad må denne også sendast inn via www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/. I den fornya eller gjentekne søknaden er det nok å vise til godkjende vedlegg som er sende inn tidlegare, dersom informasjonen i vedlegga framleis er gyldig.

Ver obs på at du likevel må sende inn oppdatert kostnadsoverslag som vedlegg. Du må òg gjere greie for framdrifta ved anlegget og eventuelle avvik/endringar frå tidlegare innsend søknad (kostnadsoverslag, finansieringsplan, osv.).

 • Kommunen skal sette ein lokal søknadsfrist for søknadar om tilskot til kulturbygg.
 • Kommunen skal opprette anleggsnummer og verksemd for søkjar.
 • Kommunen skal handsame søknadar som er sende inn, og sikre at søknadane fyller dei formelle krava. Ut frå dette skal kommunen sette status «i orden» eller «ikkje i orden» på søknadane. Statusen skal vere reell. Kommunen skal gje uttale om behovsvurderinga.
 • Kommunen skal deretter overføre alle søknadar dei har motteke til fylkeskommunen innan søknadsfrist fastsett av fylkeskommunen via anleggsregisteret.no/kulturanlegg/.
 • Når det ligg føre fleire søknadar frå ein kommune, skal kommunen gjere ei politisk vedteken prioritering av søknadane. Kommunen sender brev med oversyn over prioritering av alle søknader som er mottekne i kommunen og kopi av vedtaket til fylkeskommunen innan søknadsfristen. Oversendingsbrevet skal vere signert av ordførar eller rådmann.

Dersom fylkeskommunen ber om nødvendige vedlegg og dokumentasjon vert dette gjort via kommunen lokale/bygning/arena ligg i. Kommunen må då kontakte søkjar for å hente inn dokumentasjonen, og syte for at den vert send til fylkeskommunen innan fristen.

 • Fylkeskommunen handsamar søknader om tilskot til kulturbygg etter delegert mynde frå Kulturdepartementet.
 • Fylkeskommunen skal ved sakshandsaming kontrollere at søknadane er fullstendige, og at nødvendige vedlegg ligg føre, jf. retningslinjene for ordninga.
 • Fylkeskommunen skal ut frå føremål og prioriteringar i retningslinjene fordele tildelt ramme til søknadar som etter handsaminga vert godkjende for tildeling av spelemidlar.

Bruksendring til anna enn kulturføremål kan ikkje skje utan skriftleg førehandsgodkjenning frå fylkeskommunen.

Opphør av aktivitet eller endring av bruken av kulturlokala skal meldast til fylkeskommunen dei fyrste 20 åra etter at ein har fått tilskot. Fylkeskommunen kan då kalle attende heile eller delar av tilskotet.

Søkjar skal dokumentere rett til bruk av eigedom og anlegg i minimum 20 år. Retten skal ha heimel i eit av følgjande forhold:

 • Tinglyst eigedomsrett, som skal dokumenterast av utskrift av grunnboka
 • Tinglyst feste-/leigeavtale på minimum 20 år og stadfesta utskrift av grunnboka
 • For anlegg på kommunal eller fylkeskommunal grunn skal det leggjast fram ein avtale frå grunneigar om bruk av denne, på minimum 20 år.

Utbetaling av tilskot skjer i samsvar med framdrift og likviditetsbehov. Søkjar kan be om delutbetaling når arbeidet er kome godt i gang, og/eller når tiltaket nærmar seg sluttføring. Oppmoding om delutbetaling og sluttutbetaling skal sendast via kommunen lokale/bygning/arena ligg i.

Ved delutbetaling skal kommunen stadfeste informasjonen om framdrift for tiltaket. Sluttutbetaling skjer etter at ferdigattest og revidert rekneskap er sendt inn til fylkeskommunen via kommunen. Rekneskapen skal reviderast av kommunerevisjonen. Inntil revidert rekneskap ligg føre, skal fylkeskommunen halde attende minst 10 prosent av tilskotet.

Utbetaling av tilskot (delutbetaling og sluttutbetaling) vert formidla via kommunen. For tilskot til anlegg som ikkje er eigd av det offentlege, tek kommunen imot midlane frå fylkeskommunen og formidlar vidare til søkjarar.

Tilsegn om tilskot gjeld i inntil tre år frå svar om vedtaket er sendt til søkjaren. Tilsegna fell bort, og midlane vert inndregne dersom

 • tiltaket ikkje er sett i gang innan tre år etter svar er sendt ut
 • søkjaren ikkje har bede om utbetaling av tilskotet i samsvar med dokumentert framdrift og likviditetsbehov innan tre år etter svar er sendt ut

Dersom rekneskapen viser at tiltaket har blitt rimelegare enn det som ligg til grunn i det godkjende kostnadsoverslaget i søknaden, vil tilskotssummen bli justert tilsvarande og restsummen inndregen.

Forvaltningslova § 28 andre ledd gjev søkjar rett til å klage på enkeltvedtak. Vedtaket kan klagast inn til Kulturdepartementet. I fylkeskommunane sine svar til søkjarane om vedtak, skal det mellom anna bli gitt opplysningar om rett til å klage og klagefrist, jf. forvaltningslova § 27 tredje ledd.

 • Kulturbygg er eit frittståande bygg eller delar av eit bygg der funksjonaliteten gjev rom forulik kulturell verksemd.
 • Nybygg kan vere eit komplett nytt kulturbygg, men òg eit eksisterande byggsom endrar funksjonalitet til kulturbygg.
 • Ombygging vert å rekne som endring av funksjonaliteten ved eksisterande areal eller
  gjennom påbygging av eksisterande bygningsmasse.
 • Modernisering er å rekne som ei oppgradering av eksisterande areal og funksjonar, slik at kvaliteten og funksjonen er i tråd med moderne kvalitetskrav, teknologi, miljøkrav m.m.
 • Rehabilitering er istandsetting av ei eining, ein bygning eller delar av denne for
  oppgradering til notidig føremål og kvalitetskrav.
 • Vedlikehald er tiltak for å oppretthalde ein tilstand som gjer ei eining i standtil å utføre sin funksjon og som hindrar forfall. Vedlikehaldet har som mål å oppretthaldeden kvalitet og funksjon eininga hadde då den var ny.
 • Eit lokalt kulturbygg er eigd av ein organisasjon og har som målgruppebrukarar frå eit avgrensa geografisk område innan eigen kommune.
 • Kulturbygg med regionale funksjonar kan eigastav ein eller fleire aktørar. Målgruppa og brukarane skal vera innbyggjarar i fire eller fleire Funksjonane og kvaliteten på tilboda skal ha høg kvalitet og ha regionalinteresse. Dersom bygget har ein scene skal denne tilfredstille krava Riksteateret stiller for å nyttescena.

Søknadstypar

 • Ny søknad vert nytta når søknaden ikkje har vore fremma tidlegare.
 • Fornya søknad vert nytta når søknaden har vore fremma tidlegare utan at det er gitt tilskot.
 • Gjenteken søknad vert nytta når det er gitt deltilskot på føregåande søknad og
  søknaden skal fremmast på nytt.