Tilskot til kulturbygg i Vestland

Ordninga skal bidra til eigna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Det er ulike lokale søknadsfristar på ordninga i kommunane.

Du kan søkje om tilskot til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Vi gir også tilskot til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til vedlikehald eller drift. 

Retningslinjer og lenke til søknadsskjema i anleggsregisteret finn du til høgre på nettsida. Vestland fylkeskommune lyser også ut ordninga tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar  

Kven kan søkje?

Frivillige lag og organisasjonar, kommunar og fylkeskommune kan søkje på ordninga. Andre lag, organisasjonar og selskap kan også søkje, avhengig av laget sine vedtekter. Spelemidlar skal ikkje gjerast om til forteneste for private fortenestebaserte aktørar. 

Søknadsfrist 

Kommunane set eigne søknadsfristar. Alle kommunane må overføre søknader frå kommunen sin til Vestland fylkeskommune innan 30. april kvart år.  

Korleis søker du? 

Send inn søknad elektronisk  www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/. Ta kontakt med kommunen din for nærare informasjon om søknadsprosessen og lokal søknadsfrist.  

Det er Kulturdepartementet som fastset støtta til kulturbygg gjennom ordninga desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. For å få tilskot til kulturbygg må ein følgje vilkåra som er sett i retningslinjene for støtteordninga. 

Du finn retningslinjene til høgre på denne sida. Retningslinjene har to delar. Den første byggjer på retningslinjene til Kulturdepartementet. Den andre delen er fastsett av Vestland fylkeskommune. Hovudutval for kultur, idrett og integrering vil vedta reviderte retningslinjer i januar 2021.  

Lokala må vere planlagde ut frå definerte behov og bør vere fleksible. Kulturhusa bør lokaliserast sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.

Bygningane skal i størst mogeleg grad fungere som kulturelle møtestadar for alle grupper. Lokala skal vere opne for all lovleg kulturverksemd. Ingen må stengast ute av religiøse, sosiale eller politiske omsyn. 

Fylkeskommunen legg vekt på dette ved tildeling av midlar:  

 • Lokale arenaer som samlar ulike kulturaktivitetar vert prioriterte. 
 • Kulturbygg med regionale funksjonar har prioritet.  
 • Følgje kommunale prioriteringar så langt som råd. 
 • Kommunal medfinansiering av prosjektet er ein fordel.  
 • Geografisk breidde i tildelingane.  
 • Gjentekne søknadar som er godkjende i anleggsregisteret, men har fått avslag tidlegare grunna manglande rammer. 

Tilskotet kan utgjere inntil 1/3 av godkjende prosjektkostnader for kulturbygget. Minste tilskotssum er 100000 kr. Minste tilskotssum til tiltak som gjev universell utforming er 50000 kr. Eit lokalt kulturbygg kan maksimalt innanfor ein 20-årsperiode få tildelt 1,5 mill. kr. Kulturbygg med regionale funksjonar kan bli tildelt høgare løyvingar.  

Fylkeskommunen kan gje delløyving til ein søknad, dersom tilskotet elles vil utgjere ein uforholdsmessig stor del av den totale tilskotssummen. Søkjar skal då sende inn ein gjenteken søknad i neste søknadsrunde.  

Søkjar (eigar av kulturbygg/arena) må registrere søknaden på www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/ innan fristen kommunen har sett.  

Desse vedlegga må følgje søknaden: 

 • Dokumentasjon på kven som eig tiltaket/ bygget, jf. punkt 2.8.3. 
 • Vedtekter for bruk av lokale/bygning/arena. 
 • Framdriftsplan for tiltaket. 
 • Skriftleg presentasjon av tiltaket, inkludert ei behovsvurdering. 
 • Teikningar av bygget/lokala inkl. ev. etasjar som ikkje er omfatta av tiltaket i søknaden. Teikningane skal ha rette mål og mål skal vere oppgjevne. Alle teikningar skal ha tittelfelt som inneheld skildrande namn (plan/fasade/snitt etc.), dato/revisjonsdato og målestokk. 
 • Detaljert kostnadsoverslag for tiltaket. Administrasjonskostnadar, medrekna utgifter til 
  revisjon, kan maksimalt utgjere 5 prosent av godkjend totalkostnad. 
 • Finansieringsplan. Denne skal gjere greie for finansieringa av dei samla kostnadane med tiltaket. Alle søknader skal vere fullfinansierte. Dokumentasjon på finansiering må ligge ved søknaden, med unntak av for midlar frå kulturbyggordninga. 

All finansiering skal vere dokumentert slik: 

 • Eigenkapital: Eigenkapital skal stadfestast med kontoutskrift frå bank e.l. som viser at summen er bunden til bygginga av anlegget. Aksjekapital skal dokumenterast. 
 • Dugnad: Dugnadsarbeid skal settast opp i eit eige dugnadsoversyn som er utarbeidd med utgangspunkt i dei arbeida som etter kostnadsoverslaget skal utførast på dugnad. Verdien av dugnadsarbeidet skal reknast ut av ein kvalifisert fagperson (til dømes kostnadsvurdering/tilbod frå kommune, firma, entreprenør, handverkar e.l.). Oversynet skal signerast. Ein skal ikkje ta med meirverdiavgift på dugnad. 
 • Gåve: Pengegåver skal dokumenterast med gåvebrev. 
 • Lån: Skal vere stadfesta med kopi av lånetilsegn. Eventuelle lånevilkår må vere oppfylte/aksepterte. 
 • Tilskot frå kommune/fylkeskommune: Må vere stadfesta med kopi av vedtaket. 
 • Ved ombygging, modernisering og rehabilitering skal det liggje ved omtale av eksisteranddrift og bruk av kulturbygget. 
 • Plan for bruk, drift og forvaltning av kulturbygget. Planen skal mellom anna gje opplysningar om brukstid og brukargrupper. 
 • Tinglyst rett til eigedom og anlegg i minimum 20 år, i tråd med krava i punkt 2.8.3.