Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar

Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av kulturbygg og kulturarenaer med regionale funksjonar og verdi. Søknadsfristen i 2020 er 20. oktober.

Regionale kulturbygg og andre kulturarenaer med regionale funksjonar i Vestland kan søkje på ordninga. Kulturarenaen skal ha verdi, storleik og nedslagsfelt som dekker behov ut over kommunegrenser, eventuelt også ut over fylkesgrenser, der busetnad, kommunikasjon og/eller kulturelt føremål gjer dette naturleg.

Kulturarenaen skal vere planlagd ut frå ei kulturfagleg behovsvurdering og vere i samsvar med kommunale og regionale planar.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar er finansiert av Vestland fylkeskommune. Fylkeskommunen lyser også ut ei anna tilskotsordning til kulturbygg.  Denne er finansiert gjennom spelemidlar, og har årleg søknadsfrist 30. april.

Kven kan søkje?

Kommunar, fylkeskommune, selskap, stiftingar, organisasjonar og andre samanslutningar kan søkje ordninga.

Det vert ikkje opna for å gje tilskot til tiltak eller organisasjonar der føremålet er organisasjonen eller privatpersonar si eiga økonomiske vinning. Går kulturarenaen med overskot, skal dette nyttast til vidare drift eller vidare investering i arenaen.

Søknadsfrist

I 2020 er søknadsfristen 20. oktober.

Årleg søknadsfrist er vanlegvis 30. april, og vedtak om tilskot blir gjort av fylkestinget som del av budsjettvedtak for påfølgjande år. 

Tiltaket må stette krava til søknaden og føremålet i ordninga. Fordelinga av tilskot blir gjort etter ei heilskapleg vurdering av søknadene. I vurderinga av søknadene legg vi mellom anna vekt på:

 1. i kva grad tiltaket har regional verdi, funksjonar og/eller nedslagsfelt
 2. i kva grad tiltaket bidreg til utvikling av kulturlivet i fylket
 3. om tiltaket kan kople saman aktørar og stimulere til samarbeid på tvers 
 4. kvaliteten på søknaden og prosjektet
 5. fordeling av midlane i høve geografi og sjanger
 6. tidspunkt for første gong det er søkt om midlar til kulturarenaen 

 

Omgrepet regional viser her til to hovudkriterium:

 • Geografisk kriterium (geografisk nedslagsfelt og verkeområde). Om arenaen og tiltaket omfattar fleire kommunar.
 • Om arenaen og tiltaket har regional funksjon i kraft av oppdrag, storleik, fagleg tyngd, kvalitet og særpreg.

Alle tilrådde tiltak/prosjekt skal ha regional verdi – geografisk og / eller funksjon. Vestland fylkeskommune definerer kva som er kulturarenaer med regionale funksjonar og verdi.

Send søknaden via elektronisk søknadsskjema til Vestland fylkeskommune, sjå eigen lenke i boks på sida. Søknaden inneheld opplysningar om føremålet med og gjennomføringa av tiltaket.

Desse vedlegga skal følgje med søknaden:

 • Skriftleg presentasjon av tiltaket, med framdriftsplan og ei vurdering av behovet for nybygg, ombygging og/eller modernisering.
 • Budsjett for tiltaket, med detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan. Dokumentasjon på eventuelle tilsegn om finansiering skal ligge ved søknaden. Søknadssummen kan utgjere inntil 1/3 av totalkostnaden for prosjektet.
 • Teikningar av kulturbygget eller utandørs kulturarena.
 • Vedtekter for bruken av bygning / arena, om eigar av arenaen ikkje er ein kommune.
 • Plan for bruk, drift og forvaltning av kulturarenaen.
 • Dokumentasjon på rett til bruk av eigedom / anlegg i minimum 20 år, t.d. grunnbok med tinglyste rettar via Kartverket.
 • Det er ein føremon om det ligg ved uttale frå kommunen der kulturarenaen er plassert som gjeld behovet for nybygg, ombygging eller modernisering og/eller utdrag frå kommunal plan eller politisk vedtak som slår fast dette behovet.

Tiltaket vert gjennomført i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lovreglar i plan- og bygningslova, jf. mellom anna § 29 i plan- og bygningslova. Fylkeskommunen vil sjå til at bygga vert utforma i tråd med føremåla i plan- og bygningslova.

Planane er kvalitetssikra slik at tiltaket er funksjonelt og teknisk godkjent av gjeldande kommune. Vestland fylkeskommune vil i kvalitetssikringa av planane hente inn uttale frå relevant fagleg hald der det er naudsynt.

Tiltaket er universelt utforma i samsvar med plan- og bygningslova og forskrifter til denne. Dette gjeld både tilskot til nybygg og til ombygging.

Tiltaket har ei eksemplarisk god arkitektonisk utforming, det vil mellom anna seie integrering av visuelle kvalitetar og funksjonalitet, i samsvar med bygningen eller arenaen sin funksjon og etter reglar gitt i plan- og bygningslova. Kulturbygget eller utandørs kulturarena skal oppførast med respekt for bygde og naturgjevne omgjevnader.

Tiltaket vert gjennomført i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lovreglar i plan- og bygningslova, jf. mellom anna § 29 i plan- og bygningslova. Fylkeskommunen vil sjå til at bygga vert utforma i tråd med føremåla i plan- og bygningslova.

Planane er kvalitetssikra slik at tiltaket er funksjonelt og teknisk godkjent av gjeldande kommune. Vestland fylkeskommune vil i kvalitetssikringa av planane hente inn uttale frå relevant fagleg hald der det er naudsynt.

Tiltaket er universelt utforma i samsvar med plan- og bygningslova og forskrifter til denne. Dette gjeld både tilskot til nybygg og til ombygging.

Tiltaket har ei eksemplarisk god arkitektonisk utforming, det vil mellom anna seie integrering av visuelle kvalitetar og funksjonalitet, i samsvar med bygningen eller arenaen sin funksjon og etter reglar gitt i plan- og bygningslova. Kulturbygget eller utandørs kulturarena skal oppførast med respekt for bygde og naturgjevne omgjevnader.

Kulturarenaen skal nyttast til kulturføremål i minst 20 år etter at midlane er utbetalte. Bruksendring til anna enn kulturføremål kan ikkje skje utan skriftleg førehandsgodkjenning frå Vestland fylkeskommune. Om bruken vert endra, kan Vestland fylkeskommune krevje tilskotet heilt eller delvis tilbakebetalt.

Kulturarenaen skal vere open for all lovleg kulturverksemd og driftast på årsbasis. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for tre månader eller meir, pliktar eigar å informere Vestland fylkeskommune om dette.

Arenaen skal vere open for alle, ingen skal stengjast ute av religiøse, sosiale eller politiske omsyn.

Vedtak

Søknad om tilskot til regionale kulturarenaer i Vestland er ein del av budsjettprosessen for følgjande år. Endeleg budsjettvedtak vert gjort av fylkestinget i Vestland fylkeskommune i desember. Tildelingsbrev / brev om avslag, vert sendt ut i løpet av januar.

Utbetaling

Utbetaling av tilskot skjer i samsvar med framdrift og likviditetsbehov. Søkjar kan be om delutbetaling når arbeidet er kome godt i gang, og/eller når tiltaket nærmar seg sluttføring.

Sluttutbetaling skjer etter at søkjar har sendt inn rapport og revidert rekneskap til fylkeskommunen.

Tilsegn om tilskot gjeld i inntil tre år frå svar om vedtaket er sendt til søkjaren. Tilsegna fell bort og midlane vert inndregne om tiltaket ikkje blir sett i gang, eller søkjaren ikkje har bede om utbetaling av tilskotet i samsvar med dokumentert framdrift og likviditetsbehov innan tre år etter at svar er sendt ut.

Dersom rekneskapen viser at tiltaket har blitt rimelegare enn det som ligg til grunn i budsjettet som følgde søknaden, vil tilskotssummen bli justert tilsvarande og restsummen blir inndregen.

Tiltaket skal gjennomførast på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden.

Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til sakshandsamar for vurdering og godkjenning.

Tilskotsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan tre månader etter at tiltaket er gjennomført. Krav til rapportering blir sendt ut saman med eventuelt vedtak om støtte.

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å sette i verk kontroll med at midlane vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll.

Det er ikkje klagerett på budsjettvedtak, då det ikkje er enkeltvedtak og årsbudsjettet er bindande jf. kommunelova (§ 46 og § 47).

Forvaltningslova § 28. omhandlar klagerett for part eller anna person med rettsleg klageinteresse ved einskildvedtak. Budsjettvedtak er ikkje omfatta av dette.

Eventuell klage på budsjettvedtak blir likevel vurdert og handsama, og det skal fattast eige vedtak om t.d. avvising av klagen i avgjerdsorganet.