Prosjekt og prosjektutvikling

For styrke biblioteka og bibliotektilbodet i fylket arbeider vi med ulike utviklingsprosjekt

Vi arbeider både med eigne prosjekt, i samarbeid med biblioteka i fylket, og støttar biblioteka i deira prosjektarbeid. Vi lyser også ut midlar til ulike utviklingstiltak i biblioteka, sjå tilskotssida til fylkeskommunen (bla ned til Bibliotekutvikling).

Hjelp til prosjektsøknader

Seksjon for bibliotekutvikling rettleiar og hjelper biblioteka med søknadsskriving, ta kontakt om du treng råd eller ein sparringpartnar.

Vi har også møte og verkstader om søknadsskriving for biblioteka, gjerne i samband med utlysing av midlar frå Nasjonalbiblioteket. Vi gir også individuell rettleiing på enkeltsøknader.

Seksjonen sine prosjekt

Under finn du informasjon om nokre pågåande og avslutta tiltak.

Prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek»  (FiF) starta januar 2021. Ti fylkesbibliotek har gått saman for eit nasjonalt løft av formidlingskompetansen i folkebiblioteka. Prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket med 6 millionar i eit toårig løp, og skissert utvida med ytterlegare to år, fram til og med 2024. Fylkesbiblioteka bidreg samla med tilsvarande sum i eigeninnsats.

Prosjektets hovudmål er å styrke formidlingskompetansen hos tilsette i folkebibliotek.

Det er ønskjeleg at folkebiblioteka i heile landet deltek i utvikling, gjennomføring og vidareutvikling og at det vert eit landsdekkande kompetanseløft som vil styrke den aktive formidlinga til biblioteka og møte forventningar om biblioteket som arena for oppleving, læring og deltaking.

Arbeidet i prosjektet er planlagt med fleire parallelle læringsløp, der kartlegging og felles plattform gir grunnlag for uformell læring med ulike kurs, læringsopplegg og praksisfellesskap, og formell læring med utvikling av nytt nettstudium innan aktiv formidling og vidareføring av studiet pedagogikk for bibliotekarar. Det er valt ut sju satsingsområde for det uformelle læringsløpet som svarer på kompetansebehov i folkebiblioteka. 

Les meir om prosjektet på nettsida Formidlingskompetanse i folkebibliotek(FiF).

Informasjon om vidareutdanninga Aktiv formidling på OsloMet si side. (Søknadsfrist 1. desember 2021)

Samarbeid mellom biblioteka er ei kjelde til fagleg utvikling, bidrar til felles ressursutnytting, og er viktig for fagleg og sosial støtte frå kollegaer. Vi har fleire eksisterande samarbeid mellom biblioteka i dag. Med eit nytt fylke, og betre digitale verktøy, ser vi mogelegheiter for å utvikle samarbeidet mellom biblioteka. 

Mål for prosjektet

Vi vil styrke tenestene til bibliotekbrukarane i fylket gjennom nye former for samarbeid, revitalisering av eksisterande samarbeid, og etablering av ein ny digital samarbeidskultur

Dette vil vi gjere ved å

  • undersøke korleis samarbeida fungere i dag, og kva som kan vere aktuelt som nye samarbeidsområde
  • etablere nye samarbeid, og revitalisere eksisterande, basert på behov og ønskje som har kome fram
  • heve kompetansen, både på organisatoriske tema og på faglege tema det er aktuelt å danne nye samarbeid rundt
  • etablere ein god digital samarbeidskultur

Prosjektet er toåring (hausten 2021 til hausten 2023), og er støtta av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektperiode: 2017-2020. Støtta av Gjensidigestiftelsen.
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland fekk saman med Bergen Offentlige Bibliotek og Hordaland fylkesbibliotek nye 1 420 000 kroner frå Gjensidigestiftelsen i desember 2018. Midlane har vore brukte til å vidareføre arbeidet med å vise mangfald og auke integreringa mellom nordmenn og innvandrarar i prosjektet Rom for møte. Prosjektet har tidlegare motteke 1 million.

I 2018 var det tiltak i sju kommunar. Det vart arrangert Rom for møte-turné i Askøy, Fjell og Sund.

Ta gjerne kontakt med prosjektleiar Terje Haugsgjerd om du har spørsmål eller innspel.