Kvinnheradpakken

Første byggjeprosjekt var ny bru over Furebergfossen. Arbeidet starta april 2019. Kvinnheradpakken er ikkje handsama i Stortinget, men er godkjend i Kvinnherad kommune og Hordaland fylkesting. Nokre prosjekt har berre fått midlar til planlegging. Venteleg vil Stortinget handsame Kvinnheradpakken i løpet av våren 2021.

Kvinnheradpakken omfatter prosjekt og tiltak på fylkesvegar som utbetringstiltak, skredsikring, bygging av gang- og sykkelvegar, fjerning av flaskehalsar. Med desse tiltaka vil framkomsten bli betre for alle trafikantgrupper.

Fakta

Fase: Byggefase
Veg: Skredsikring, utbetring og gang-og sykkelveg
Område: Kvinnherad
Kostnad: 800 mill.kr. (2020 kroner)

Fv. 0500 Folgefonntunnelen-Årsnes

Ferdig våren 2024

Fv. 500 Herøysundet

Blei opna 5. juni 2023

Kontaktpersoner

Bjørnar Bekkevoll Eidnes

Prosjektleiar

Jeanette Helleland

Nabokontakt

Delprosjekt i Kvinnheradpakken