Fv. 55 Tronvik - Ulvåna

Fylkesvegen mellom Tronvik og Ulvåna i Høyanger kommune tilfredsstiller ikkje krava til vegstandard. Den 5,5 kilometer lange strekninga har dårleg kurvatur, og vegbreidda varierer frå 4,5 - 6,5 meter. På store delar av strekninga er veggrøfta svært smal.

Fv. 55 Tronvik - Ulvåna

Strekninga er delt i to parsellar; Ulvåna-Merket og Merket-Tronvik.

Fakta

Fase: Planfase
Veg: Fv. 55
Område: Høyanger

Torsdag 23. mars 2023

Informasjonsmøte i Auditoriet på Høyanger vidaregåande skule, 1. etasje, kl. 18.00-20.00

2022

I andre halvdel av 2022 gjekk Vestland fylkeskommune og Høyanger kommune i gang med detaljregulering av fv. 55 mellom Tronvik og Ulvåna.

2020-2021

Vestland fylkeskommune gjennomførte eit forprosjekt på fv. 55 Tronvik-Ulvåna.

Har du innspel til planarbeidet?

Vi ynskjer lokal medverknad i tidleg fase, og difor legg vi til rette for ein digital innbyggjardialog. Her kan grunneigarar og bebuarar i området peike på punkt som har utfordringar, og teikne inn areal som det bør takast spesielle omsyn til i planlegginga.

Meir informasjon om digital innbyggjardialog.

Mål og bakgrunn

Målet med utbetringa er at den skal gje betre framkomst, redusert reisetid og samanhengande god vegstandard mellom Høyanger og Vadheim. Betre standard vil også gje betre trafikktryggleik , og gjer vegen lettare å drifte.

Det er mange som pendlar på denne streikninga, og det nærmaste trafikkteljingspunktet viser ein årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 1400 i 2022.

Fleire stader vil det bli naudsynt å leggja om og/eller etablere nye tilkomstvegar og avkøyrsler då ny veglinje kuttar eksisterande tilkomst. Gode løysingar for kryss, avkøyrsler og sidevegar må utarbeidast i reguleringsplan. Det vil bli behov for tre nye bruer: ny bru over Galdergrova ved Natvik, ny bru over elv ved Frivika og ny bru over Ljotebøelvi ved Tronvik.

Det er parsellen Ulvåna-Merket som har dei største utfordringane, både når det gjeld framkomst og trafikksikkerheit. Parsellen Merket-Tronvik har ein noko betre standard og går i eit lettare terreng, her er det i hovudsak berre breiddeutviding av eksisterande veg og bru.

Kontaktpersoner

Geir Lyngaas

Planprosjektleiar