Eigenerklæring om driftsvilkår for drosje

Alle som har drosjeløyve må sende inn eigenerklæring om driftsvilkår før du sett drift på løyve.

Du må sende inn stadfesting frå Justervesenet på at taksameter er montert og stadfesting frå Statens vegvesen på at bilen er registrert som drosje i motorvognregisteret. 

Alle punkt må vere bekrefta før drosjetransport kan setjes i drift, jf. yrkestransportforskrifta § 48c.

§ 48c. Krav om dokumentasjon

Løyvehaver skal, før løyvet settes i drift, dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som skal benyttes i virksomheten er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller krav i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet. Departementet fastsetter nærmere krav til dokumentasjonen.

Løyvehavare som fekk tildelt løyve før 1. januar 2023 skal levere slik dokumentasjon innan 31. desember 2023.