Samarbeidsorgan for lærebedrift

Samarbeidsorganet nyttar digitalt skjema- søknad om å bli godkjent samarbeidsorgan for lærebedrifter.

Krav til godkjenning av samarbeidsorgan for lærebedrifter går fram av  opplæringsforskrifta § 6-18.

Samarbeidsorganet må være godkjent av fylkeskommunen etter ny lov og forskrift for å kunne utføre oppgåver på vegne av lærebedrifta.  

Alle dagens opplæringskontor må ha oppdaterte reviderte vedtekter etter Opplæringsforskrifta § 6-18 for å kunne halde fram som samarbeidsorgan for lærebedrifter. 

§ 6-18 Krav til samarbeidsorgan for lærebedrifter 

 • For å inngå avtale om lærekontrakt eller tilskot etter opplæringslova §§ 7-2 og 7-8, eller bistå lærebedrifter med opplæring, må eit opplæringskontor ha godkjenning av fylkeskommunen som må meine at samarbeidsorganet bidrar til å sikre kvaliteten i opplæringa.
 • For å få godkjenning må samarbeidsorganet ha vedtekter og vere registrert i einingsregisteret. Vedtektene skal som eit minimum ha definert eit relevant formål.
 • For å få godkjenning må samarbeidsorganet vere vurdert av yrkesopplæringsnemnda som skal ta stilling til om samarbeidsorganet bidrar til å sikre kvaliteten i opplæringa.
 • Fylkeskommunen skal leggje avgjerande vekt på den faglege vurderinga frå yrkesopplæringsnemnda.
 • Samarbeidsorganet skal ha eit styre med minst éin representant for arbeidsgivarane, minst éin representant for arbeidstakarane og minst éin representant for elevar, lærlingar, praksisbrevkandidatar eller lærekandidatar. 

Fylkesdirektøren tilrår at alle etablerte opplæringskontor i fylket vert gjeve eit vedtak med vilkår for godkjenning som samarbeidsorgan for lærebedrifter. 

Godkjenninga krev at opplæringskontoret innan 1.september: 

 • søker godkjenning gjennom fylkeskommunens digitale søknadsskjema

Innan 15. november 2024: via e-dialog 

 • kompletterer søknaden med utskrift frå Brønnøysundregisteret som viser ny styresamansetjing 
 • sender inn nye vedtekter med formål
 • legger ved samarbeidsavtale samarbeidsorganet nyttar i samarbeid med bedrifter. Samarbeidsavtalen skal regulere forholdet mellom lærebedrifta og samarbeidsorganet
 • legger ved liste over kva lærebedrifter dei har samarbeidsavtale med og kan inngå lærekontrakt og mota tilskot på vegne av. 

Innan 15. september  via e-dialog 

 • Samarbeidsorgan  må sende samarbeidsavtaler dei skal nytte med lærebedrift. 

Samarbeidsavtale med lærebedrift må ligge føre før det vert oppretta lærekontrakt knytt til samarbeidsorganet. Samarbeidsavtale skal og synleggjere kva lærefag avtalen omhandlar.

Fylkeskommunen knyter lærekontraktar inngått etter 1.8.2024 til samarbeidsorgan med vilkår -  det kjem inn samarbeidsavtale innan 15.9.2024