Klage på privatisteksamen

Du har rett til å klage på eksamen. Fristen for å klage er 10 dagar frå du blei kjend med eller burde gjort deg kjend med resultatet.

På skriftleg eksamen kan du klage på eksamensresultatet.
På munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen kan du berre klage på formelle feil som du meiner har påverka eksamensresultatet ditt.
 

Klage på skriftleg privatisteksamen

Du kan klage på karakter frå skriftleg eksamen. Klagefristen er 10 dagar. Klage på karakter frå skriftleg eksamen skal ikkje grunngjevast.

Klagesensur er ikkje ein ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren du har fått er rimeleg i høve til eksamensprestasjonen. At eksamenssvaret er noko strengt vurdert, er ikkje nok til å heve karakteren. Du må vere merksam på at karakteren også kan setjast ned.

Klage på skriftleg privatisteksamen hausten 2021

Resultata frå skriftleg privatisteksamen er publisert på privatistportalen. Klagefrist er 10 dagar. Resultata frå ordninær klagebehandling vil vere klare i løpet av mars 2022.

 

På munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen kan du berre klage på formelle feil som har hatt betyding for resultatet. Du kan ikkje klage på sjølve karakteren.

Klagen din blir sendt til ei nemnd som skal avgjøre om det har skjedd formelle feil eller ikkje.

Om du får medhald i klagen din, blir resultatet annulert og du får ta ny eksamen.

Du må vere merksam på at det ikkje alltid er mogleg å ta ny eksamen i same periode. Du kan difor risikere å bli ståande utan karakter i faget.