Lover, reglar og rettleiingar

Den vidaregåande opplæringa er styrt av lover, reglar og rettleiingar. Her har vi samla nokre av dei.

Opplæringslova

Opplæringslova gjeld for alle offentlege skular i Noreg, og har eige kapittel om vidaregåande skular og fagopplæring. Lova finn du på www.lovdata.no

Forskrift til opplæringslova har utfyllande reglar og den finn du også på www.lovdata.no

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å tolke lovverket og publiserer jamleg rettleiingar og tolkingar av regelverket på nettstaden deira www.udir.no

I tillegg til desse nasjonale reglane, finst det lokale reglar for dei vidaregåande skulane i Vestland.

Forskrift om inntak og formidling

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass inneheld reglar om korleis inntaket til vidaregåande skular skal gjerast, og kva reglar som gjeld for formidling til læreplass.

Lokal forskrift om inntak og formidling (PDF)

Ordens- og åtferdsreglementet

Nytt felles ordensreglement for Vestland skal vedtakast og gjelde for skuleåret 2020/2021. Inntil vidare gjeld ordensreglar vedteke av dei tidlegare fylkeskommunane Sogn og Fjordande og Hordaland.

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglementet for Vestland fylkeskommune (PDF)

Fråværsgrense

Fråværsgrensa blei innført for å motivere elevane til jamn innsats og å forhindre skulk.

Fråværsgrensa gjeld for elevar i vidaregåande skule, men ikkje for lærlingar, lærekandidatar og vaksne.

Rundskriv Udir. 2016
Meir om fråvær på udir.no