Allereie godkjend lærebedrift

Som lærebedrift er du med på å sikre rekrutteringa av fagarbeidarar i fylket. På denne sida finn du informasjon om rettleiing, kurs for faglege leiarar, korleis ein søker tilskot for lærebedrifter, skjema, hospitering og korleis ein teiknar lærekontrakt.

Lærebedrifter, opplæringskontora og fylket har kvar sine funksjonar samtidig som dei utfyller kvarandre.

Lærebedriftene er ansvarlege for opplæringa i læretida.
Opplæringskontora er lærebedrifter som organiserer seg med utgangspunkt i faga dei kan tilby. Opplæringskontora tar seg av rekruttering og oppfølging av lærlingane hos sine medlemsbedrifter.
Fylkesadministrasjonen administrerer lærlingordninga på vegne av fylket.

På Vigo bedrift kan du som lærebedrift få oversikt over lærlingar, faglege leiarar og oppdaterte satsar for lærlingtilskot.

Rettleiing til bruk av Vigo bedrift

Vi arrangerer opplæringskurs. Kurset er obligatorisk for dei som skal vere fagleg leiar eller instruktør i ei lærebedrift.

Leiarar i lærebedrifter og lærarar i yrkesfag er også velkomne til å melde seg på kursa.

Målet med kurset er å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiarar for lærlingar og lærekandidatar.

På grunn av koronasituasjonen i samfunnet, er all kursverksemd innstilt inntil vidare. Vi arbeidar både med å få på plass ei midlertidig løysing med webinar.

Datoar for webinar blir lagt ut på denne sida så snart dei er klare.

Lærebedrifta får tilskot frå fylkeskommunen som skal dekke utgifter til opplæring av lærlingen. Beløpet er avhengig av kva type lærling du tar inn.

Les meir om ulike typer tilskot her (Utdanningsdirektoratet)  

Utfyllande informasjon om satsane (Utdanningsdirektoratet)

Gjennomføringsmidlar

Vi lyser ut midlar for å auke gjennomføring av vidaregåande opplæring. Midlane skal gi lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilte behov og/eller med svake norskferdigheiter og kort butid i Noreg mogelegheit til å oppnå ei fagutdanning.

Her kan du lese meir om og søkje på gjennomføringsmidlar frå oss.   

 

Ønsker du ei oppfrisking av korleis elevane jobbar i skulen? Kunne du tenke deg å knytte kontakt med lærarar og dele kunnskap og kompetanse? Då kan hospitering vere det du treng. Vi tilbyr gratis hospitering i skulen for instruktørar og faglege leiarar.

Kva er hospitering?

Opplæringa av fagarbeidarar gjennom lærlingordninga skjer dels i skule og dels i lærebedrifta. Samarbeidet mellom skulen og arbeidslivet er difor avgjerande når ein skal utdanne gode fagarbeidarar. Hospiteringa skal gå over fem dagar samanhengande eller som fem einskilde dagar gjennom skuleåret.

Mål for hospitering:
›auke kompetansen din i rolla som rettleiar
›styrke samarbeid skule- arbeidsliv
›sjå opplæringa i eit 4. årig løp

Stønad til hospitering

Bedrifter kan søkje om å få dekke tapt arbeidsforteneste, til dømes med kr. 15.000 for hospitering i fem dagar.

Slik søker du

Du kan sjølv kontakte skulen der du ønsker å hospitere. Opplæringskontora kan òg vere gode samarbeidspartnarar. Det er leiaren på arbeidsplassen som sender søknad til fylkeskommunen. Kontakt leiaren din om du ønsker å hospitere. Arbeidsgjevar kan søke om midlar til å dekke kostnadane når arbeidstakar hospiterer i skule.

Når du har blitt godkjent lærebedrift og har funne ein du vil teikne lærekontrakt med, er det nokre viktige ting du må hugse på.

  • Sjekk om kandidaten ligg som søkjar i Vigo bedrift. Dette gjeld innafor søknadsperioden som startar 1.mars kvart år. Fylkeskommunen oppretter kontrakt.
  • Om ikkje kandidaten ligg som søkjar, kan bedrifta i nokre høve opprette kontrakt sjølv i Vigo bedrift. Ta kontakt med fylkeskommunen om dette ikkje går.
  • Ta kontakt med fylkeskommunen for å avklare kva rett kandidaten har og om all teori er på plass.
  • Alle kontraktar skal signerast digitalt, og ein finn igjen godkjent kontrakt i Vigo bedrift.
  • Bedrifta skal sende kontrakten til fylkeskommunen innan to månader etter oppstart av læretid. Om kontrakten kjem etter fristen vil tida frå startdato til den dato fylket mottar kontrakten gå til fråtrekk som yrkespraksis på kontrakten. Bedrifta får då ikkje tilskot for denne perioden. Dato for inngått arbeidsavtale skal også vere påført kontrakten.