Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)

PP-tenesten sitt mandat er regulert i opplæringslova §5-6. PP-tenesten har både system- og individretta arbeidsoppgåver.

PPT er ein del av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune.

PP-tenesta gir råd til skule og lærebedrift om korleis opplæringa kan leggast til rette, slik at du får ei god opplæring. 

Utbyte av opplæringa

Om skulen eller lærebedrifta vurderer at du ikkje har tilfredsstillande utbyte av opplæringa skal PP-tenesta utarbeide ei sakkunnig vurdering der dei tilrår korleis opplæringa bør gjennomførast.

Er du som elev eller lærling/lærekandidat usikker på ditt utbytte av opplæringa skal skulen eller lærebedrifta tilpasse opplæringa til dine føresetnader.

Skule og lærebedrift skal undersøke kva som kan gi deg eit tilfredsstillande utbyte før dei eventuelt kan hjelpe deg med å tilvise til PP-tenesta i skjemaet "Tilvising PPT".

Kontaktinformasjon og meir om rettleiingstenesta.