Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)

PP-tenesten sitt mandat er regulert i opplæringslova §5-6. PP-tenesten har både system- og individretta arbeidsoppgåver.

Har du vanskar som går ut over læringa di? Du som er elev eller lærling/lærekandidat kan ta kontakt for hjelp.

PPT er ein del av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune.

Tilrettelegging av opplæringa

PPT gir òg råd til skulen/bedrift om korleis opplæringa kan leggast til rette, slik at du  får tilfredsstillande utbytte av opplæringa. PPT kan òg gi råd om kva du sjølv kan gjere.

Ved behov for spesialundervisning, skal PPT utarbeide sakkunnig vurdering der lova krev det. 

Er du elev eller lærling /lærekandidat og ønsker kontakt med PPT, fyll ut skjemaet "Tilvising PPT"

Kontaktinformasjon og meir om rettleiingstenesta.