Grip sjansen og fullfør vidaregåande opplæring

Vi kan hjelpe deg med å fullføre vidaregåande opplæring.

Slutta du før du var ferdig med skulen eller læretida? Manglar du eitt eller fleire fag, eller fekk du ikkje tatt fagprøven?

Vestland fylkeskommune ønskjer at flest mogleg skal få fullført vidaregåande opplæring. Vi kan hjelpe fleire med å kome i mål!

Fylkeskommunen har fått statlege tilskot som vi skal bruke til å gi tilbod til deg som ikkje har rett til vidaregåande opplæring og som ikkje har studie- eller yrkeskompetanse.

Kven kan søkje?

Tilbodet er retta mot deg som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, og manglar fag for å få fullført vidaregåande skule.

Det gjeld både for ledige og permitterte, men også for deg som er i jobb. 

Du må vere folkeregistrert i Vestland fylke.

Kva tilbyr vi?

Det vil bli sett i gang ulike tiltak ut i frå behova til dei som er i målgruppa. Dette kan vere eksamensførebuande kurs mot privatisteksamen, plass i den ordinære vaksenopplæringa eller andre tilbod, t.d. mot generell studiekompetanse.

Gratis

Du betalar ingenting. Tilbodet er gratis.

Har du spørsmål

Har du spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne i Vestland fylkeskommune kan du ta kontakt med rettleiingskontoret du høyrer til.