Pedodonti

Barnetannlege for barn og unge med spesielle tannbehov.

Kva er pedodonti?

Spesialistar i pedodonti er utdanna til å ta hand om barn og ungdom som har behov for spesiell kompetanse innan tannhelse (barnetannlege).

Behandling 

Ventetid før du kan få behandling: 5 månadar.

Pedodontisten har også kunnskapar og ferdigheitar innan tilgrensa fagområde, som pediatri, barnepsykologi, helsepedagogikk og farmakologi.

Pedodontistane er derfor godt skikka til å vere rådgjevarar og rettleiarar for allmenntannlegar i samband med kompliserte og sjeldne kasus. Det kan vere å handtere komplekse orale tilstandar, takle vanskeleg åtferd i samband med tannbehandling, ivareta munnhelse hos alvorleg sjuke og funksjonshemma, og å planlegge og koordinere tverrfagleg behandling hos krevjande pasientgrupper.

Vi kan utføre behandlingar i sedasjon og/eller med lystgass. Pasientar med særlege kompleks behandlingsproblematikk kan ha behov for å gå til behandling over ein lengre periode.

Pasientar som det er aktuelt å tilvise til spesialist i pedodonti:

 • sjelden medisinsk tilstand
 • tannutviklingsforstyrringar: diagnostisering og behandling
 • kirurgi på barn og ungdom
 • alvorleg kariessituasjon i kombinasjon med andre problem og behandlingsproblem av psykologisk art.
 • alvorlege traumer og etterfølgande komplikasjonar
 • tap av tannsubstans, inkludert barn og ungdommar med eteforstyrringsproblematikk.
 • fysiske funksjonshemmingar/sjukdommer. For eksempel barn og ungdommar med hjartesjukdom og Down syndrom
 • psykiske funksjonshemmingar/handikap inkludert utviklingsforstyrringar av ulik grad og oralmotoriske problem. I denne gruppa inngår også barn med nevropsykiatriske diagnosar (for eksempel autisme), og problem med verbal kommunikasjon
 • utgreiing og behandling av TMD (Temporomandibulær dysfunksjon). 

Tilvising til pedodontist

Pasientar med behov for pedodontibehandling, skal tilvisast til Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter Vestland.

Tilvisinga må innehalde:

 • Pasienten sitt navn, adresse, telefonnummer, og fødselsnummer
 • Relevante kliniske og anamnestiske opplysningar
 • Klinisk diagnostisk problemstilling

For private tannlegar

Fullstendig tilvising kan sendast til:

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vestland
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

For tilsette i tannhelsetenesta

Tilvising kan sendast som e-post med journalnummer på pasient, med ei kort problemstilling til tkvestland@vlfk.no

I Opus lagar tilvisande tannlege klar fullstendig tilvising.