Barnefamiliepanelet 2022

Kva slags idretts, kultur- og fritidsaktivitetar deltek barnefamiliar i Vestland i?

Barnefamiliepanelet er ei undersøking om kva slags fritidsaktivitetar barnefamiliar deltek i. Undersøkinga gjer kunnskap som fylket og kommunane kan bruke til å planlegge og tilrettelegge for enda meir aktivitet.

Barnefamiliepanelet var for første gong gjennomført i heile Vestland i 2022. Undersøkinga er gjennomført i samband med Bergen kommune. 

Resultata frå undersøkinga gjer eit godt kunnskapsgrunnlag for arbeid med Folkehelseoversikta i Vestland og påfølgjande planstrategi og anna planarbeid. For kommunane er undersøkinga relevante både for folkehelsearbeidet i kommunen, og til drift og planlegging innanfor ei rekkje av kommunen sine ansvarsområde som samfunnsutvikling, oppvekst, helse, velferd og kultur.

Les meir om barnefamiliepanelet på nettsidene til Bergen kommune