Trafikktryggingsutvalet

Trafikktryggingsutvalet skal vere eit rådgjevande organ i saker om trafikkspørsmål, og i saker om koordinering av trafikktryggingsarbeidet i Vestland fylke.

Utvalet skal ha sju medlemmer, der fire av medlemmene skal vere frå utval for samferdsel og mobilitet, og tre av medlemmene skal vere frå kvart av dei andre hovudutvala.

I tillegg til dei valde medlemene, deltek følgjande representantar frå institusjonar som konsultative medlem:

  • Vestland politidistrikt
  • Fylkesmannen i Vestland
  • Trygg Trafikk
  • Fylkeskommunens administrasjon
  • Utrykningspolitiet
  • Statens vegvesen
  • Skyss/Kringom
  • Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL)

Oversikt over møte og medlemmar i trafikktryggingsutvalet.