Utviklingsplan for Vestland 2020–2024. Regional planstrategi

Utviklingsplanen for Vestland set strategisk retning for utviklinga i fylket dei neste fire åra.

Utviklingsplanen er den regionale planstrategien til Vestland. Han gjer greie for dei viktigaste regionale utviklingstrekka og utfordringane, og gjer ei vurdering av kva som er langsiktige utviklingsmoglegheiter. Planen byggjer på berekraftmåla til FN, og skal bidra til at alle samfunnsutviklingsaktørar dreg i same retning.

Plan- og bygningslova seier at fylkeskommunane minst ein gong i kvar valperiode skal lage ein langsiktig regional planstrategi som skal vedtakast av fylkestinget. Planstrategien skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i minimum seks veker.

Når han er vedtatt skal både kommunane og statlege og regionale organ legge han til grunn for planlegginga si.

Lova opnar for at regional planstrategi kan fastsette regionale utviklingsmål, og dette er grunnen til at vi i Vestland kallar den for Utviklingsplan for Vestland.

Sjå plan- og bygningslova.

FN sine berekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidinga av utviklingsplanen. Berekraftsmåla er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, nedkjempe ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030.

I rapporten om utfordringar for Vestland og i folkehelseoversiktsdokumentet er det vist korleis måla til FN heng saman med hovudutfordringar i Vestland.

Les meir om berekraftsmåla på FN-sambandet sine sider

Utviklingsplanen var ute til høyring våren og sommaren 2020. Vi fekk inn mange innspel frå kommunar, næringsliv, lag, organisasjonar og andre. Alle høyringsinnspela er samla i dette dokumentet:

Høringsinnspel til Utviklingsplan for Vestland 20202024

Administrasjonen i fylkeskommunen har summert opp og kommentert alle høyringsinnspela i ein eigen høyringsrapport:

Høyringsrapport for Utviklingsplan for Vestland 20202024

Fylkestinget vedtok utviklingsplanen 29. september 2020. Her kan du lese det politiske saksframlegget:

Vedtak av Utviklingsplan for Vestland 20202024 Regional planstrategi

Protokoll frå behandlinga i fylkestinget 29. september 2020.