Utviklingsplan for Vestland 2020–2024. Regional planstrategi

Utviklingsplan for Vestland har nådd ein milepåle og er sendt på høyring og offentleg ettersyn.

Utviklingsplanen er den regionale planstrategien til Vestland. Han stakar ut kursen for samfunnsutviklinga i fylket i denne fireårsperioden, og skal bidra til at alle samfunnsutviklingsaktørar dreg i same retning. Utviklingsplanen gjer greie for dei viktigaste regionale utviklingstrekka og utfordringane, og gjer ei vurdering av kva som er langsiktige utviklingsmoglegheiter.

30. april vedtok fylkesutvalet å sende forslag til utviklingsplan på høyring og til offentleg ettersyn.

Høyringsutkastet, meir informasjon og skjema for innspel finn du her.

Plan- og bygningslova seier at fylkeskommunane minst ein gong i kvar valperiode skal lage ein langsiktig regional planstrategi som skal vedtakast av fylkestinget. Planstrategien skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i minimum seks veker.

Når han er vedtatt skal både kommunane og statlege og regionale organ legge han til grunn for planlegginga si.

Lova opnar for at regional planstrategi kan fastsette regionale utviklingsmål, og dette er grunnen til at vi i Vestland kallar den for Utviklingsplan for Vestland.

Sjå plan- og bygningslova.

FN sine berekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidinga av utviklingsplanen. Berekraftsmåla er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, nedkjempe ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030.

I rapporten om utfordringar for Vestland og i folkehelseoversiktsdokumentet er det vist korleis måla til FN heng saman med hovudutfordringar i Vestland.

Les meir om berekraftsmåla på FN-sambandet sine sider

FN berekraftsmålj.png