Klima i kommunal planlegging

Fylkeskommunen arbeider i mange sektorar og innan fleire fagområde. Miljø og klima påverkar i større eller mindre grad alle desse. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima- og miljøfeltet. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging. Vi bidreg til ei klimavenleg utvikling av samfunnet gjennom regionale planar, rådgjeving, støtte til miljøsertifisering, løyver og andre finansieringsordningar.

Les meir om klimaomstilling her.