Planrettleiing

Det er lovfesta i plan- og bygningslova § 3-2 at "Regional planmyndighet skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver".

Planrettleiing i regi av fylkeskommunen skjer både digitalt og fysisk. Gjennom til dømes regionalt planforum, plannettverk, kompetanseutvikling og konferansar og i innspel og fråsegner til kommunale planar.

Merk at planar som blir sendt på høyring til Vestland fylkeskommune skal sendast til seksjon for plan, klima og analyse. Seksjonen koordinerer innspel og merknader frå andre seksjonar og avdelingar i fylkeskommunen, og sender svar ut.

Plansaker skal sendast til post@vlfk.no eller i posten til

Vestland fylkeskommune
seksjon for plan, klima og analyse
Postboks 7900
5020 Bergen