Kommunal planstrategi

Etter krava i plan- og bygningslova skal kommunane utarbeida planstrategi første året etter val av nytt kommunestyre. Føremålet er å klargjere kva planoppgåver kommunen bør starta opp eller vidareføra for ei ønskt utvikling. Kommunane skal ta stilling til om det er behov for å revidere kommuneplanen. 

Oppdaterte kommuneplanar er viktig for å fremja berekraftig regional utvikling. Fylkeskommunen oppfordrar kommunane i Vestland til å revidera kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel, i samsvar med plan- og bygningslov,  nasjonale forventningar og synspunkta frå fylkeskommunen.