Metodar

Møte med folk og stad

Kva slags metoder og verktøy nyttar for å styrka brei og aktiv medverknad, og få fram lokal og ny kunnskap som grunnlag for ein berekraftig by- og stadutvikling? Ofte krevs det krev ei styrking av feltarbeid og kommunikasjon i plan- og utviklingsarbeid, og metodane er mange. Målet er å skape spelerom for endring og individuell handling. Fylket kan støtte kommunen med fagleg og økonomisk bistand i arbeidet.

Stadanalyse

Stadanalyse kan vere eit nyttig verktøy for å få lokal kunnskap om staden. Analysa er ei systematisering av kunnskap for å forstå korleis ein stad har utvikla seg over tid, og skal kartleggje særpreg, lokale verdiar og kvalitetar som grunnlag for berekraftig utvikling, utforming og endring.