Eigedom og utbygging

organisasjonskart


Avdelinga eigedom og utbygging består av eigedomsavdelinga og Bybanen utbygging som to sjølvstendige einingar under avdelingsdirektør Jostein Fjærestad.

Avdelinga består av:

Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune si fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga utøver fylkeskommunen si eigarrolle og tek vare på byggherrefunksjon og prosjektleiing i byggesaker. 

Avdelinga er og ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald, reinhald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar og eigedomstenester. 

Bygningsmassen omfattar mellom anna

  • vidaregåande skular
  • tannklinikkar kollektivanlegg
  • kultur- og administrasjonsbygg

Bybanen utbygging er ein prosjektorganisasjon i Vestland fylkeskommune. 

Dei er er ansvarleg for grunnerverv, anskaffingar, prosjektering og utbygging av infrastrukturen til Bybanen i Bergen fram til og med godkjenning av ferdig anlegg.

Utbygging av Bybanen i Bergen blir finansiert som ein del av byvekstavtalen Miljøløftet. Bybanen utbygging planlegg og bygger som ein del av bybaneprosjektet også gong- og sykkelvegar, parkar og byrom med tilhøyrande infrastruktur over og under bakken. 

Prosjektdirektør i Bybanen utbygging rapporterer direkte til avdelingsdirektør for eigedom og utbygging.