Mobiliserte for Vestland i Nasjonal transportplan

– Vestland har fått god utteljing på mange område i NTP-framlegget, og så er det nokre sentrale prosjekt som det må arbeidast for å få gjennomslag for, seier fylkesordførar Jon Askeland. Tysdag var næringsliv og politikarar frå heile Vestland samla for å samordne kampen om samferdslemidlar til fylket.

foto av mennesker som står på en scene
SAMAN FOR VESTLAND: NTP-konferansen 9. april samla representantar for næringsliv og politikarar: Frå venstre: Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, Roger Pilskog, regionleiar i LO Vestland, Helene Frihammer, regiondirektør for NHO Vestlandet, Monica Mæland, administrerande direktør i Bergen Næringsråd, byrådsleiar Christine Meyer og fylkesordførar Jon Askeland (Foto: Vestland fylkeskommune)

NTP-konferansen 9. april var eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, LO Vestland, NHO Vestland, Sogn og Fjordane Næringsråd og Næringsalliansen.

Bybanen og rassikring må på plass

– Det er stor utteljing for oss på fleire prosjekt, det er til dømes svært gledeleg å kunne starte opp fellesprosjektet E16/Vossabanen Arna–Stanghelle og E 39 Hafstadfjelltunnelen. Løyvinga til fylkesvegane er for første gang inne i NTP, dette er gledeleg og ein god start. Likevel er det ikkje tilstrekkeleg for å stoppe forfallet, og set oss heller ikkje i stand til å gjennomføre rassikringsplanane våre. Bybanen Bergen–Åsane må også bli lagt inn i NTP med oppstart i første periode, det same må Hordfast som del av ferjefri E39. Riksveg 13 Vikafjellet må også inn i perioden, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Til stades var mellom andre leiar av transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik, fylkesordføraren, sentrale stortingsrepresentantar, byrådsleiar i Bergen og leiarar for bedrifter som er avhengig av betre infrastruktur.

bilde av dame på en scene som holder en presentasjon
TRYGT TIL OG FRÅ JOBB: – Det handlar om at våre tilsette må koma seg trygt til og frå jobb. Vi kan ikkje produsere sink på heimekontor, folk må på arbeidsplassen, sa Helene Seim, administrerande direktør for Boliden Odda. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Vestlandsallianse 

– Felles bodskap frå konferansen er at det no er Vestland sin tur fordi samferdslesatsing her gir større verdiar tilbake. Eg er glad for alle innspela som kom her i dag. No dreg vi til Oslo for å leggje fram synet vårt på Transport- og kommunikasjonskomiteen si høyring, seier fylkesordførar Jon Askeland.  

– Vi tek for gitt at vi får behalde det vi er tildelt i innstillinga. Så skal vi forsvare dei prosjekta som vi må ha inn, eg har ambisjonar for heile Vestlandet. Det eg sit att med i dag er at vi bygger ein allianse som ei solid motkraft til kreftene som forsterkar den store tilflyttinga til sentrale kommunar på Austlandet, seier Askeland.

– Det er kjempebra og litt unikt at vi står saman her i dag. Vi møtest altså frå sør i Rogaland til heilt nord i Vestland, og i dag snakkar vi kvarandre opp, sa Monica Mæland, leiar for Bergen Næringsråd.

foto av bybanen
EIDSVÅG–ÅSANE: Under eit ekstraordinært møte i fylkesutvalet 8. april vart politikarane informerte om eit forslag til ny løysing for å koma i gang med byggetrinn 5 av Bybanen. Fylkeskommunen foreslår å starte med å bygge ut frå Eidsvåg til Åsane terminal.(Illustrasjonsfoto: Iver Daaland Åse/Bybanen utbygging)

Vil starta bybaneutbygging mot nord

 På konferansen orienterte Askeland om kollektivsituasjonen i Bergen.

– 90 prosent av kollektivproduksjonen til Vestland er i Bergensområdet. Og det er ein ubetinga suksess. Men vi står i ein kritisk situasjon i kollektivtrafikken om få år, om vi ikkje bygger ut tilbodet. Det heilt sentrale er å koma i gang med eit betre kollektivtilbod, elles risikerer vi eit trafikalt infarkt i Åsane, sa Askeland.

– Med Sotrasambandet og Nordhordlandstunnellen som kjem, kombinert med allereie auka trafikk frå Åsane og Nordhordland, må vi ha kontinuerleg utbygging. Difor treng vi to til tre milliardar kroner i første periode til byggetrinn 5 for Bybanen.

Under eit ekstraordinært møte i fylkesutvalet  8. april vart politikarane informerte om eit forslag til ny løysing for å koma i gang med byggetrinn 5. Forslaget er ein del av Vestland fylkeskommune sitt høyringsinnspel til NTP.

– Etter at NTP vart lagt fram, har vi jobba på for å få til ei løysing for å sikre at det kjem pengar til Bybanen i første periode, dette er heilt avgjerande. For å koma i gang foreslår fylkeskommunen å starte med å bygge ut frå Eidsvåg til Åsane terminal, seier Askeland.

Treng solid satsing på fylkesvegar

Under NTP–konferansen held Askeland eit innlegg om fylkesvegar og rassikring:

– Det er 5500 km fylkesveg i Vestland fylke og 10500 kilometer riksveg i Norge samla sett. Løyvingane til investeringar i riksvegar er likevel fem gongar høgare enn den samla investeringa i fylkesveg i landet vårt. Vestlandet har eit etterslep i vegstandard som er rekna til 19 milliardar. I tillegg kjem behovet for rassikring. Det er naudsynt og positivt med auke i særskilt fordeling til fylkesveg, det er ein start, men langt frå nok. Behovet fram til trygge og føreseielege kvardagsvegar er langt større. Vi må arbeide vidare for ei solid satsing på fylkesvegane våre, sa Askeland.

foto av person på en scene
FRÅ STORTINGET: Sigbjørn Gjelsvik, leiar for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget deltok på NTP-konferansen på Flesland. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Viktig høyringsinnspel 

Torsdag 11. april er det høyring om Nasjonal transportplan 2025-2036 i Stortinget. I høyringsinnspelet frå Vestland fylkeskommune peikar politikarane på fleire positive trekk ved Nasjonal transportplan sett frå Vestland.

– Det høgast prioriterte prosjektet i Vestland, fellesprosjektet E16/Vossabanen Arna–Stanghelle, er no endeleg prioritert i første periode. Det er svært viktig for innbyggarar og næringsliv å få realisert prosjektet. At E39 Storehaugen–Førde er prioriterte er også gledeleg. Vidare er det både naudsynt og positivt at det er lagt opp til auke i særskild fordeling for fylkesveg, uttaler Vestland fylkeskommune.

Vestland fylkeskommune peikar på følgjande hovudinnspel ut frå fylkestinget sine prioriteringar:

Bybanen i Bergen:

  • Bybanen til Åsane vert lagt inn i NTP med oppstart i første periode. Partane i Bypakke Bergen vil arbeide vidare med omfanget av bybaneprosjektet slik at eit avkorta prosjekt i første periode held seg innanfor ei ramme på 2-3 mrd. kr i statlege midlar.
  • Utbygging av Bybanen til Åsane føreset rask realisering av ny Fløyfjelltunnel mellom Nygårdstangen og Eidsvåg. Dette prosjektet er lagt inn i NTP med midlar frå 2025.

Fylkesvegar og rassikring:

  • For å sikre trafikktryggleik og framkomst på fylkesvegane er det behov for eit større økonomisk løft med minst ei monaleg auke av tilskotet til drift og vedlikehald.
  • Staten må følgje opp nasjonal gjennomføringsstrategi for rassikring også på fylkesveg ved å auke løyvingane til rassikring på fylkesveg med ein milliard årleg.

Store statlege prosjekt:

  • Fylkeskommunane og næringslivet på Vestlandet står samla bak satsinga på ferjefri E39. Strekninga E39 Ådland - Svegatjørn (Hordfast) må inn i planporteføljen i første periode.
  • Første byggjetrinn av Ringveg øst, E39 Klauvaneset-Vågsbotn, må få oppstart i første periode.
  • Vikafjellstunellen må prioriterast i planperioden.
  • Kvikksølvlasten på ubåt U864 ved Fedje må hevast.

Sjå møtet i fylkesutvalet 8. april 2024 i opptak