7 millionar til samarbeidsavtaler med næringshagar og inkubatorar

Vestland fylkeskommune har vedtatt å inngå treårige samarbeidsavtalar med 11 næringshagar og inkubatorar i fylket.

Båter til kai i Leirvik på Stord.
SAMARBEIDSAVTALE: Blant dei Vestland fylkeskommune inngår samarbeid med er Atheno som held til på Stord. Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune.

– Dette er viktige aktørar i det regionale økosystemet som støttar opp om nyskaping og næringsutvikling. Samarbeidsavtalane med næringshagar og inkubatorar har som mål å utvikle ei meir robust støtte til nyskaping og næringsutvikling i heile fylket, seier Oddmund Klakegg, leiar for hovudutval for næring.

Samarbeid og mobilisering

Målgruppa for ordninga er næringshagar og inkubatorar som er tatt opp i Siva sine nasjonale program og som har Vestland som nedslagsfelt. Ordninga skal gjere innovasjonsselskapa i stand til å ta ei aktiv rolle i det regionale nettverket og bidra til samarbeid og mobilisering for å nå måla Vestland fylkeskommune har vedteke. Her er planen «Berekraftig verdiskaping» sentral, den regionale planen for innovasjon og næringsutvikling i Vestland. 
 
Det kom inn søknad frå alle dei 11 aktuelle næringshagane og inkubatorane, og hovudutval for næring har vedtatt å inngå samarbeidsavtale med alle. Tilskotet er ei tilleggsfinansiering ettersom fylkeskommunen også støttar næringshage og inkubatorprogrammet i fylket, gjennom sitt oppdrag til Siva.

Treårig prosjekt

Samarbeidsavtalen varar i tre år, frå januar 2024 til desember 2026. Ordningane skal etter dette evaluerast og resultatet frå evalueringane skal leggast til grunn for om det skal lysast ut ein ny programperiode, og om søknadskriteria skal endrast.
 
Fylkeskommunen er oppdragsgjevar for Siva (Selskapet for industrivekst) sin programverksemd i Vestland og er aktiv i samarbeidet mellom Siva og innovasjonsselskapa. Siva er eit statleg føretak som utviklar, eig og finansier ein nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

Desse får støtte

Summen visar kor mykje næringshagane og inkubatorane får kvart år. 

Inviro og Stryn næringshage                       700 000 kr

Næringshageprogrammet i Sogn               700 000 kr

Atheno                                                             800 000 kr

Industriutvikling vest                                     800 000 kr

Vestlandets lnnovasjonsselskap AS        1 000 000 kr

Startuplab                                                        600 000 kr 

Kunnskapsparken Vestland AS                 1 000 000 kr

Klar bedrift AS                                                 300 000 kr

Aksello AS                                                        700 000 kr

Medvind24 Næringhage                                 150 000 kr

Vekst i lag                                                         250 000 kr

Vil du vite meir? Følg lenka og sjå saksdokumenta til sak PS 4/2024