Styrker fylkesbudsjettet med 115 millionar kroner

Fleirtalet i fylkesutvalet har auka fylkesbudsjettet for 2024 med 115 millionar kroner samanlikna med det opphavelege budsjettforslaget. Fylkestinget vedtek det endelege budsjettet i desember.

buss og bybane i Bergen sentrum
BUDSJETT: Samarbeidspartia er særleg opptekne av å styrke kollektivtilbodet, og få folk til å velje å reise kollektivt framfor å ta privatbilen. Innføring av fleksibel billett er del av denne satsinga. (Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune)

– Vi meiner vi med dette legg fram eit nøkternt, grønt og sosialt utjamnande budsjett. Vi prioriterer å vere tydelege på ambisjonane vi har innan klima og miljø, og at fleire skal reise kollektivt framfor å køyre eigen bil. Det har vore eit stort engasjement for budsjettet, og dette syner at tenestene til fylkeskommunen er viktige for folk, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Fylkesutvalet vedtok innstillinga til budsjett 2024 i møtet på Voss 28. og 29. november. Fylkestinget gjer endeleg vedtak i møtet 13. og 14. desember, og det kan då kome endringar i høve innstillinga.

Satsar på kollektivtransporten

I budsjettforslaget til samarbeidspartia Sp, Ap, SV, KrF, V og MGD er det lagt inn 24 millionar kroner til tiltak innan mobilitet og kollektivtransport i bergensområdet. Slik vil dei unngå ein del av rutekutta på bane og buss frå det opphavelege budsjettforslaget. Nokre rutekutt er framleis med, blant anna på helgerutene på bybanen.

Budsjettforslaget inneheld 16 mill. kr til ferjesambandet Kinsarvik–Utne. Det blir også sett av 12 millionar kroner til Sunnhordlandsruta mellom Bergen og Leirvik og 2,5 millionar kroner til godsbåtruta mellom Bergen og Solund. I tillegg inneheld budsjettforslaget 22 millionar kroner til innføring av fleksibel billett på buss og bane, og 6 millionar kroner til TT-ordninga.

– Innføring av fleksibel billett er ei viktig vidareføring av satsinga vår på auka kollektivbruk, seier fylkesordføraren.   

Fleirtalet i fylkesutvalet legg til grunn at båtanbodet mellom Bergen og Sogn vert innført med nullutsleppsbåtar frå 2026.

– Her har vi ei klar forventning om at staten følgjer opp og kompenserer desse utgiftene. Om det ikkje skjer, må vi få ei ny politisk sak for å ta stilling til dette, seier Askeland.

Auka ramma til opplæringssektoren

I innstillinga har samarbeidspartia også auka ramma til opplæringssektoren med 20 millionar kroner og sett av 4 millionar kroner til Fagskulen i Vestland, samanlikna med budsjettforslaget.

Når det gjeld opplæring og utdanning har samarbeidspartia lagt inn 20 millionar kroner til utstyr på yrkesfag.

Aukar kulturtilskot og styrkar næringsforsking

Innanfor feltet kultur, idrett og inkludering er det lagt inn 4 millionar kroner til prisjustering av tilskota. Det betyr at prisjusteringa blir auka frå 2,1 prosent til 3,8 prosent i gjennomsnitt.

– I tronge økonomiske rammer er vi glade for at vi kan løfte kulturlivet og inkluderingsarbeidet. Det betyr mykje for frivilligheita og for å ha gode og levande lokalsamfunn, seier fylkesordføraren.

I tillegg ligg det inne 500 000 kroner til Den kulturelle spaserstokken, 400 000 kroner til tannhelsehjelp for papirlause og 200 000 kroner til Robin Hood-huset i budsjettforslaget. Samarbeidspartia har også lagt inn 2 millionar kroner i året i økonomiplanperioden for å styrke næringsforskinga.

Investeringar for 4,5 milliardar

Gjeldande planar for bygg og fylkesveg står fast, men er skyvd ut i tid i budsjettforslaget frå fylkesutvalet. Det ligg inne investeringar for 4,5 milliardar kroner innanfor sektorane bygg og eigedom, mobilitet og kollektiv og fylkesveg i 2024.

Det er blant anna føreslått å setje av 16 millionar kroner til aktivitetsanlegg ved Olsvikåsen vidaregåande skule i Bergen i 2024. Ferjeavløysingsprosjekta Atløysambandet og Masfjordsambandet blir prioriterte likt, med forslag om 6 millionar kroner til begge i 2026 og 30 millionar kroner til begge i 2027.

Belønningsmidlar, billettinntekter og kraftinntekter

Samarbeidspartia hentar inn dei auka budsjettløyvingane frå blant anna belønningsmidlane for kollektiv i Bergen, auka billettinntekter på kollektivtransport, kraftinntekter og bruk av fond. Belønningsordninga er ei statleg insentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet i byområdet.

Fire alternative forslag til budsjett

Det vart lagt fram fire alternative forslag til budsjett 2024 i fylkesutvalet, frå samarbeidspartia i fylkestinget (Sp, Ap, SV, KrF, V og MDG), Høgre, FrP og Industri- og næringspartiet (INP):

Saksframlegg frå administrasjonen, inkl. arbeidsdokument, til finansutvalet (pdf)

Innstillinga frå fylkesutvalet til fylkestinget

Politisk sak: Budsjett 2024/økonomiplan 2024–2027 – arbeidsdokument 4/23 – Innstilling frå fylkesutvalet til fylkestinget (pdf)