Tre vestlandsbygder samarbeider om å løyse sommarutfordringar

Sommaren er høgsesong for mange små og større stadar i Vestland, og fleire får meir besøk enn både veg og bygd er dimensjonert for. Det har Solvorn, Undredal og Fjærland no tenkt å gjere noko med.

foto frå Fjærland, syner vegen gjennom bygda og nokre hus
SMAL VEG: Fjærland er ei av bygdene som er med i prosjektet. For å kome til sentrum med blant anna Den norske bokbyen må trafikken forsere den smale fylkesvegen inn til bygda. (Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune)

Vestland fylkeskommune har løyvd 100 000 kr til og samarbeider med kommunane Luster, Aurland og Sogndal om Gnist-prosjektet. Det handlar om lokalsamfunnsvenleg turistutvikling.

Realisere framtidas bygdeturisme

Dei tre bygdene Solvorn, Undredal og Fjærland har turistvenlege omgjevnadar, med både kulturarv, verdsarv og storslått natur. Målet med prosjektet er å vise veg for ei turistnæring som kan vekse i tal arbeidsplassar og lokal verdiskaping, samtidig som ein tek vare på og forsterkar natur- og kulturverdiane.

– I praksis betyr dette å engasjere næringsliv, innbyggarar og frivilligheit i å saman skape prosjekt og samarbeid som realiserer framtidas bygdeturisme til det beste for lokalsamfunna, seier Synnøve Stalheim, seksjonsleiar for plan, klima og folkehelse i Vestland fylkeskommune.

Prosessen starta med fleire spørsmål lokalt: Korleis løyse mobilitetsutfordringa når turiststraumen kjem til dei smale fylkesvegane inn til bygdene? Korleis betre utnytte turiststraumen i lokal næringsverksemd? Og korleis få til ei utvikling som er tilpassa tilreisande, skuleungar, traktorkøyrande bønder og alle andre?

foto frå Solvorn
SOLVORN: Bygda ved Lustrafjorden er blant anna ein populær badedestinasjon på solskinsdagar i sommarhalvåret. Då oppstår det raskt parkeringskaos på både ferjekaien og langs vegen ned til bygda. Det er noko av det Gnist-prosjektet skal sjå nærare på. Ein kort ferjetur frå Solvorn ligg Urnes stavkyrkje, som har vore på verdsarvlista sidan 1979. (Foto: Ole Ingar Hagen Hæreid/Vestland fylkeskommune)

Skal skape levande lokalsamfunn

– For fylkeskommunen er dette både lokalsamfunnsutvikling og stadutvikling. Mål tre i utviklingsplanen vår er lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv, og dette prosjektet er såleis midt i blinken. Det er ein del av rolla vår som regional utviklingsaktør å leggje til rette for menneskevenlege og levande lokalsamfunn, seier Stalheim.

Det er DogA (Design- og arkitektursenter) som har initiert og som koordinerer Gnist-prosjektet, og det er med prosjekt frå heile landet. Du kan lese meir om innovasjonsprogrammet på nettsida til DogA.

foto frå Undredal mellom Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden
VERDSARV: Undredal ligg midt på fjordstrekninga mellom Flåm og Gudvangen, sentralt i verdsarvområdet vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden. For å kome til bygda med bil må ein ta av frå E16 mellom Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen og køyre fv. 601 ned til fjorden. (Foto: Shutterstock)

Løysingsforslag i oktober

Rådgjevingsteamet Lokalt byrå/Æra har no fått oppdraget med å sjå på korleis mobilitetsutfordringa i dei tre bygdene kan løysast på ein måte som kjem lokalsamfunna til gode. I juni var representantar frå kommunane, fylkeskommunen og rådgjevarane samla på DogA i Oslo for å starte prosessen.

Rådgjevingsteamet legg ut på vegen 22.–26. august og skal møte både kommunar og lokalbefolkning for å gå i djupna på problemstillingar og ha dialog. Rådgjevarane skal jobbe med løysingsforslag fram til oktober.

– Vi ser vi fram til å sjå resultata av prosessen, og håpar at vi på sikt kan få løysingar som kjem alle til gode. Gjerne løysingar som vi ikkje greier å førestilla oss endå, seier Stalheim.