Må bruke energiressursar til å skape vekst

– Vi ønskjer å skape utvikling, arbeidsplassar og nye moglegheiter for Noreg, samstundes som utsleppa blir kutta, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at fylkestinget har gjeve uttale til energimeldinga til regjeringa.

Illustrasjonsfoto av kraftmast.
NYE ARBEIDSPLASSAR: Energiressursane i Vestland skal brukast til å skape vekst og nye arbeidsplassar. (Foto: Shutterstock/Vestland fylkeskommune)

Fylkestinget viser til stortingsmeldinga «Energi til arbeid» og støttar hovudføremålet i den. 

– Vi ser det som særs viktig å bruke energiressursane våre til å skape vekst og nye arbeidsplassar. Rundt 200 000 nordmenn er heilt eller delvis arbeidsledige, og fleire bedrifter ligg med broten rygg. Vi må skape nye og bevare eksisterande arbeidsplassar i privat sektor. For å lukkast med dette må vi sikre konkurransekrafta til den etablerte industrien. Vi vil gjere det lettare å etablere nye arbeidsplassar og ny verksemd, seier Askeland. 

Lågaste utslepp sidan 1990-talet 

Fylkestinget viser til at utsleppa i dag er dei lågaste sidan tidleg 1990-tal. 

– Men vi skal vidare, og innan 2030 skal vi lukkast med minst å halvere utsleppa. Energipolitikken er svært viktig for at vi skal nå klimamåla. Det overordna målet med energipolitikken må vere høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane, seier fylkesordføraren.  

Elektrifisering 

Av uttalen går det fram at Vestland er klar til å stå i front for å auke produksjonen av lønsam og fornybar energi, og gjere denne tilgjengeleg for verdiskaping. 

– Elektrifisering gjer Vestland grønare og meir framtidsretta, med lågare utslepp og samtidig vekst i næringslivet. Vi støttar ei rask utbygging av straumnettet, slik at vi kan ta tilgjengeleg kraft i bruk. Samstundes er vi positive til prosjekt som aukar produksjonen av vasskraft, og til satsinga på hydrogen og havvind. 

Behov for olje og gass 

Målet er at Noreg skal vere eit lågutsleppsamfunn i 2050, og hydrogen kan vere ein viktig energiberer for å kutte utslepp, særleg innan transport. Men Vestland fylke treng òg ei sterk petroleumsnæring i åra framover. 

– Olje- og gassektoren skaper verdiar og har kompetanse som er viktig for å utvikle ny teknologi og nye bedrifter også utanom oljenæringa. Den er heilt avgjerande for at Vestland skal kunne vere med å dra lasset i kampen for eit grønare samfunn, seier fylkesordførar Jon Askeland.