Landbruksmidlar til sider, vilt og grøn utdanning

Vestland fylkeskommune gir til saman 5,8 millionar til 22 ulike landbruksprosjekt i Vestland.

VIL AUKE REKRUTTERINGA: Prosjektet Grøn Utdanning i Vestland får 660 000 kroner til å auke rekrutteringa til utdanningsprogrammet naturbruk på vidaregåande skular i fylket (Illustrasjonsbilete frå Mo og Øyrane vgs: Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune).
VIL AUKE REKRUTTERINGA: Prosjektet Grøn Utdanning i Vestland får 660 000 kroner til å auke rekrutteringa til utdanningsprogrammet naturbruk på vidaregåande skular i fylket (Illustrasjonsbilete frå Mo og Øyrane vgs: Morten Wanvik, Vestland fylkeskommune).

Midlane kjem frå to ulike tilskotsordningar og blir delt ut på bakgrunn av søknadar. Tildelinga frå den eine tilskotsordninga handlar om rekruttering og kompetanse i landbruket og utgjer 1,3 millionar. Den andre er på 4,5 millionar og handlar om regionale tilretteleggingstiltak i landbruket. Ordninga skal mellom anna bidra til å auke matproduksjon og å utvikle og modernisere tradisjonelt og økologisk landbruk.

- Det er viktig at vi jobbar aktivt med rekruttering, kompetansebygging og gode regionale tilretteleggingstiltak for landbruket i Vestland. Gjennom tilskotsordningane ønskjer vi å legge til rette for regional næringsutvikling og styrke både omdømet og verdiskapinga i landbrukssektoren, seier Bård Sandal, fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling.


Han legg til at fylkeskommunen no tildeler pengar til store prosjekt i regi av Landbruksselskapet i Vestland og NLR Vest (Norsk landbruksrådgiving vest), der målet er at bøndene skal ha eit moderne produksjonsapparat og driftsopplegg som gjer at Vestland kan halde på sin del av produksjonen av mjølk og kjøt.

Skal profilere naturbruk

Eitt av prosjekta som no får støtte til rekruttering og kompetanseheving er Grøn Utdanning i Vestland. Prosjektet får 660 000 kroner for å auke rekrutteringa til utdanningsprogrammet naturbruk på vidaregåande skular i fylket.

For å få til dette skal prosjektet bidra til at fleire ungdommar, foreldra til ungdommar, lærarar og rådgjevarar kjenner til moglegheitene i dei grøne næringane. Eitt av tiltaka er arrangementet Naturbruksveka. Her får deltakarane innsikt i utdanningsprogrammet naturbruk, kva det inneber, og kva yrkesvegar som er aktuelle med denne fagretninga. Det skjer mellom anna gjennom bruk av digitale ressursar, gardsbesøk og ei rekkje andre aktivitetar.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune ved avdeling for innovasjon og næring, alle dei grøne naturbrukskulane i fylket, faglaga og Statsforvaltaren i Vestland. Saman skal dei også bidra til at landbruksnæringa i Vestland samarbeider godt om rekruttering og kompetanseheving.


Ein motor for siderproduksjon i Sogn

Eit anna prosjekt som får midlar er handlar om rekruttering og kompetanseheving av fruktvin- og siderprodusentar i Sogn. Det manglar ei samla produsentgruppe i Sogn som utviklar kompetanse og miljøet saman. Sogn Frukt og Siderlaug får derfor 210 000 kroner for å få fram fleire produsentar, og etablere ei kjernegruppe av produsentar som kan vere motor i regionen for vidare utvikling.

Fleire er i gang med testproduksjonar og to produsentar søkjer no om statleg tilverkingsløyve. Det er eit stort løft for kvar enkelt produsent å starte med kommersiell produksjon av desse varene. Gjennom å etablere eit fellesskap og ei kjerne av produsentar, trur siderlauget av det er fullt oppnåeleg å etablere ei kjerne av produsentar som kan saman dra sidereventyret vidare i Sogn.

Meir viltkjøt

Stiftelsen Norsk Hjortesenter får 195 000 kroner for å følge opp forprosjektet «Mer viltkjøtt» gjennomført av hjortesenteret og støtta av Innovasjon Norge. Dette er ein del av tilskotet for regionale tilretteleggingsmidlar.

Hjortesenteret ynskjer gjennom sitt engasjement, å ta ut ein del av potensialet som er omtala i rapporten «Handlingsplan for næringsutvikling basert på høstbare viltressursar». Formålet med dette prosjektet er å etablere eit nettverk for aktørar i viltkjøtnæringa innanfor leiande viltkjøtt- og matregionar i Norge: Vestland, Innlandet og Trøndelag.


Sjå liste over alle som får tilskot

Det kjem ny utlysing i haust med søknadsfrist 1. oktober