Feirar frivilligheita i Vestland med ekstra tilskot og ny pris

2022 er frivilligheitas år. Vestland fylkeskommune markerer året med ekstra tilskotsmidlar, ein heilt ny frivilligpris og frivilligkonferansar.

foto som syner hender som støyter samen
LAGARBEID: Vestland fylkeskommune er saman med andre fylkeskommunar, kommunar, lag og organisasjonar med og feirar frivilligheita i frivilligheitas år i 2022.

– I 2022 skal vi markere frivilligheita – i Vestland og landet elles. Målet er å få fleire med, redusere barrierar for å delta og synleggjere frivilligheita. 2022 blir eit viktig år for å kickstarte frivilligheita igjen etter snart to år med pandemi. Eg er glad for at fylkestinget har sett av meir enn 800 000 kr til Frivilligheitas år 2022, seier Stian Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering.

Ekstra tilskotsmidlar

Fylkestinget vedtok å setje av midlar til Frivilligheitas år gjennom budsjettet 2021. Det blir ei tilskotsordning der frivillige lag og organisasjonar kan søkje om støtte. Kriteria for ordninga og søknadsfristen blir publisert i januar.

Fylkeskommunen er også i gang med å planlegge både ein fysisk og fleire digitale konferansar for frivilligheita, og 2022 blir året der den første frivilligprisen i Vestland skal delast ut.

– Fylkeskommunen vil formidle gode historier frå frivilligheita, og gje ekstra merksemd og ein klapp på skuldra med den nye prisen. Den viktigaste jobben er likevel den som går føre seg ute i alle dei lokale frivillige organisasjonane, år etter år. Eg håpar 2022 er med å gje alle frivillige og organisasjonar eit viktig og nødvendig løft, og at vi etter kvart kan vinke farvel til koronarestriksjonar og redusert aktivitet, seier hovudutvalsleiaren.

illustrasjon med teksten Saman feirer vi Noregs viktigaste lagarbeid
Illustrasjon: Frivillighet Norge

Lagarbeid i alle ledd

Frivilligheitas år 2022 er forankra i Frivilligheitsmeldinga. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Året vart sparka i gang allereie 5. desember, og landet rundt planlegg no lag og organisasjonar, frivilligsentralar, kommunar og fylkeskommunar små og store markeringar.

– Frivilligheit er lagarbeid. I 2022 skal vi byggje opp igjen frivillig sektor og saman gjere ein stor innsats for å få med fleire som aktive deltakarar og frivillige. Eg håpar mange blir med på innsatsen og feiringa avsluttar Davies.

Fylkeskommunen har fått med seg paraplyorganisasjonane for frivillig sektor i arbeidet med å planlegge Frivilligheitas år 2022 i Vestland. I samarbeidskomiteen for frivilligåret sit Vestland idrettskrets, Vestland musikkråd, Forum for Natur og Friluftsliv, Vestland innvanderråd, FFO Vestland, Vestland frivilligsentralar og Voksenopplæringsforbundet Vestland, i lag med fylkeskommunen. Samarbeidskomiteen skal mellom anna kome med innspel til kriteria for ein ny frivilligpris i Vestland og til frivilligkonferansane.

Les meir om Frivilligheitas år.