Tilskot til vaksenopplæring

Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til vaksenopplæring gjennom dei regionale studieforbunda i Vestland. Søknadsfristen er 15. april.

Ordninga skal stimulere til opplæringsverksemd gjennom dei regionale/fylkesvise studieforbunda og i medlemsorganisasjonane som er tilslutta studieforbunda.  

Kven kan søke?  

Studieforbunda sine regionale ledd i Vestland fylke kan søkje om støtte gjennom ordninga. Det regionale leddet må vere tilslutta eit godkjent studieforbund på nasjonalt nivå for å kunne søkje om støtte, jf. lov om vaksenopplæring. 

Det regionale leddet til studieforbundet må ha gjennomført minst registrerte 500 studietimar to år i førevegen for å kunne søkje om tilskot.  

Meir informasjon i retningslinjene.

Søknadsfrist  

Søknadsfristen i 2021 er 15. april.  

Tilskotet er todelt gjennom eit grunntilskot på 5000 kr og eit aktivitetstilskot basert på registrerte studietimar. Fylkeskommunen legg studietimar registrert i Statistisk sentralbyrå (SSB) to år i førevegen til grunn for utrekninga av tilskot.

Søknaden skal fremjast på elektronisk søknadsskjema via nettsidene til Vestland fylkeskommune. Søkjar skal leggje ved budsjett for inneverande år og årsmøtegodkjent årsmelding og rekneskap for føregåande år saman med søknaden.  

Tilskotet skal gå til studieforbundet si drift og verksemd i tilskotsåret. Mottakaren rapporterer for dei tildelte midlane innan 1. april påfølgjande år saman med ny søknad om tilskot (i 2021 er fristen 6. april). Organisasjonen sender inn årsmøtegodkjent årsmelding og rekneskap for det året støtta er innvilga saman med søknaden. Godkjent årsmelding og rekneskap er å sjå som rapport for bruken av tildelte midlar.