Søk tilskot til regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar

Med denne ordninga skal Vestland fylkeskommune bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturar for kulturell og kreativ næring i Vestland. Søknadsfristen er 1. april.

Ordninga gir tilskot til tenesteutvikling og kompetanseheving innan nærings-, marknads- og forretningsutvikling, som kjem fleire aktørar i regionen til gode. Ho er retta mot regionale kompetansesenter, organisasjonar, nettverk og andre aktørar med regionalt nedslagsfelt, for bransjebygging innan kulturell og kreativ næring.

Kva kan du få støtte til?

Du kan få tilskot til prosjekt og tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom auka nærings-, marknads- og forretningskompetanse og/eller betre tenester i Vestland.

Kva får du ikkje støtte til

Vi gir ikkje støtte til innhaldsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangement (konserter, turnear, framvisingar, utstillingar m.m.) eller forsking.

Søknadsfrist

1. april 2022

Søkjaren må vere offentlege eller private organisasjonar eller institusjonar. Primæraktivitetane må vere lokaliserte i Vestland, og søknaden må medverke til utvikling i Vestland.

Målgrupper for ordninga er

 • regionale kompetansesenter
 • organisasjonar
 • nettverk
 • andre bransjebyggjande aktørar med regionalt nedslagsfelt innan kulturell og kreativ næring, som visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spel

Søkjarar må vere

 • offentlege eller private organisasjonar eller institusjonar, deriblant føretak, foreiningar/lag og stiftingar
 • utøvarar med registrerte einskildføretak

Private einskildpersonar kan ikkje søkje, med unntak av tilfelle der føresetnaden er at det vert etablert ein organisasjon, dersom søknaden blir innvilga. Innanfor nokre programområde kan det bli nærare spesifisert kven som kan søkje.

Dersom prosjektet/tiltaket vert utført av samarbeidande aktørar, der også aktørar frå andre næringar er med, skal hovudvekta av aktørane, og målgruppa for prosjektet, vere frå kulturell og kreativ næring.

Søknaden må innehalde ei

 • skildring av søkjaren og eventuelle samarbeidspartnarar, nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet
 • skildring av korleis prosjektet bidreg til bransjebygging

For å få støtte må søknaden innehalde tilstrekkeleg informasjon/dokumentasjon om

 • prosjektet eller tiltaket
 • søkjaren og eventuelle samarbeidspartnarar, samt nedslagsfelt og målgruppe for
  prosjektet
 • korleis arbeidet er planlagt gjennomført
 • budsjett for tiltaket
 • korleis prosjektet bidreg til bransjebygging

Prosjektet må ha tydelege mål, og ein konkret plan for korleis ein skal nå måla.

Dersom det ikkje er rom for å løyve minst 1/3 av søknadssummen, vil søknaden få avslag. Vestland fylkeskommune fullfinansierer normalt ikkje prosjekt. Det er forventa at søkjar budsjetterer med andre kjelder for finansiering.

Organisasjonar må ha organisasjonsnummer for å søkje. Privatpersonar kan eventuelt søkje tilskot på vegne av ei gruppe. Då må du gje opp fødselsnummer, og eit eventuelt tilskot er oppgåvepliktig til skattemyndigheitene.

Organisasjonar/institusjonar som tek imot driftsstøtte frå Vestland fylkeskommune  kan søkje støtte til prosjekt eller tiltak som fell utanfor den ordinære drifta, som t.d. samarbeidsprosjekt og utprøving av nye tiltak.

Prosjektet/tiltaket det blir søkt om støtte til, må oppfylle desse to absolutte kriteria for å verte tilrådd støtte:

 1. Tiltaket skal vere i samsvar med føremålet i søknadsordninga.
 2. Tiltaket skal ha regional kulturverdi, dvs. ha ein kommuneovergripande funksjon og/eller verdi, gjerne for større deler av fylket.

Søknaden blir vurdert ut i frå følgjande kriterium:

 • Potensial for bransjebygging: Om prosjektet kan dokumentere korleis det skal bidra til å utvikle bransjestrukturane i regionen.
 • Kunstnarøkonomi og nedslagsfelt: Om prosjektet gir fleire aktørar i regionen høve til profesjonalisering av verdikjeda og økt forretningskompetanse.
 • Breidde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere lokal, regional eller privat
  medfinansiering.
 • Overføringsverdi: Om prosjektet utviklar modeller, metodar eller tenester som kan ha relevans for andre aktørar / regionar.

Vestland fylkeskommune vurderer også søknadane ut frå i kva grad

 • prosjektet er nyskapande og kan ha verdi som pilotprosjekt.
 • prosjektet har eit høgt kvalitativt nivå
 • prosjektet kan seiast å ha berekraft og gjennomføringsevne
 • søkjar har lukkast med å samarbeide med andre og på tvers av kultursektoren
 • søkjar kan oppnå full prosjektfinansiering (nasjonal/internasjonal)
 • søkjar har tatt med vurdering av eventuell drift av tiltaket etter prosjektperioden
  (varig drift)

I vurderinga av alle søknader legg vivekt på fagleg innhald, profesjonalitet og
gjennomføringsevne. Andre omsyn som vert vektlagde er geografisk spreiing og fagleg og sjangermessig bredde.

Vi legg også vekt på forseinkingar som ikkje er avtalt, eller manglande rapport/rekneskap i tidlegare tildelingar, i vurderinga av søknaden.