Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar

Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar skal leggje til rette for barn og ungdom si deltaking og engasjement i organisasjons- og samfunnslivet. Søknadsfristen i 2020 er 1. mai.

Søknadsskjema, retningslinjer og meir informasjon om tilskotsordninga vil bli lagt ut på denne nettsida i slutten av mars, etter politisk vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering.

Kven kan søke?

Støtteordninga er for frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar med regionalt virke. At organisasjonen må ha regionalt virke inneber at han kan vise til lokal aktivitet gjennom å ha lokallag i minst tre kommunar i Vestland. Kommunane har ansvar for å støtte lokal aktivitet, fylkeskommunen skal støtte aktivitet som er fylkesfemnande eller innanfor eit større geografisk område.

Organisasjonen må ha minst 100 teljande medlemer i Vestland fylke, dvs. at minst 100 medlemer under 26 år må ha betalt kontingenten for det føregåande året. Organisasjonen må ha organisasjonsnummer for å kunne søkje.

Regionale barne- og ungdomsorganisasjonar som får støtte til drifta gjennom andre fylkeskommunale eller statlege tilskotsordningar, vil ikkje bli støtta gjennom denne ordninga.