Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar

Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar skal leggje til rette for at barn og ungdom kan delta og engasjere seg i organisasjons- og samfunnslivet. Søknadsfristen i 2020 er 1. juni.

Ordninga skal stimulere organisasjonane som arena for deltaking, engasjement og ansvar. Ho skal også fremje medverknad, inkludering, samfunnsinnsikt, ytringsfridom og demokrati for barn og ungdom.

Driftstilskotet skal

 • styrke organisasjonen sitt arbeid med demokratiskulering, organisasjonsutvikling og organisasjonsopplæring av barn og ungdom
 • legge til rette for at medlemene sjølve står for utøving av organisasjonen si verksemd

Kven kan søke?

Støtteordninga er for frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar med regionalt virke. At organisasjonen må ha regionalt virke inneber at han kan vise til lokal aktivitet gjennom å ha lokallag i minst tre kommunar i Vestland. Kommunane har ansvar for å støtte lokal aktivitet, fylkeskommunen skal støtte aktivitet som er fylkesfemnande eller innanfor eit større geografisk område.

Organisasjonen må ha minst 100 teljande medlemer i Vestland fylke, dvs. at minst 100 medlemer under 26 år må ha betalt kontingenten for det føregåande året. Organisasjonen må ha organisasjonsnummer for å kunne søkje.

Regionale barne- og ungdomsorganisasjonar som får støtte til drifta gjennom andre fylkeskommunale eller statlege tilskotsordningar, vil ikkje få støtte gjennom denne ordninga.

Søknadsfrist

Årleg søknadsfrist er 1. april. I 2020 er søknadsfristen 1. juni.

Kva kan ein få støtte til?

Driftstilskot skal gå til drift av og normal aktivitet i regionale frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar. Det er ikkje knytt til prosjekt eller særlege tiltak.

Søknaden blir vurdert ut i frå følgjande kriterium:

 1. Kor mange teljande medlemer organisasjonen har under 26 år. For å vere teljande må medlemen ha betalt kontingenten det føregåande året.
 2. Kor mange kommunar i Vestland den regionale organisasjonen har aktivitet gjennom lokallag.
 3. Kor mange lokallag som er tilslutta det regionale leddet til organisasjonen
 4. Kor stor del av medlemsmassen som er under 26 år. Barn og unge må vere hovudmålgruppa til organisasjonen.
 5. Om organisasjonen har tilsette.
 6. Organisasjonen sitt aktivitetsnivå og utviklingsarbeid.
 7. Organisasjonen sitt opplæringsarbeid og arbeid med skulering i demokrati.
 8. Organisasjonen sine samarbeidstiltak med andre organisasjonar og grupper.
 9. I kva grad organisasjonen oppfyller mål og satsingar i regional kulturplan for Hordaland 2015–2025, PREMISS:KULTUR og/eller i regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019–2027, Kultur for alle. Desse planane gjeld i det geografiske området dei er vedtekne i fram til ny regional plan for kultur i Vestland er vedteke.

I vurderinga av søknadene vil fylkeskommunen sjå på både det kvantitative, som tal medlemer, lokallag og kommunar, og det kvalitative, som gjeld mellom anna aktivitetsnivå, utviklingsarbeid, opplæringstiltak og samarbeidstiltak. 50 prosent av tilskotet til kvar enkelt søkjar er basert på ei kvantitativ vurdering som gjeld punkta 1 til 5 ovanfor. Resterande 50 prosent av tilskotet blir løyvd basert på ei kvalitativ vurdering som gjeld punkta 6 til 9.

Dei regionale frivillige organisasjonane som får støtte må gjennom vedtektene

 1. vere medlemsbaserte, demokratiske og ha aktivitet for barn og unge under 26 år som hovudmålgruppe
 2. gje medlemene i organisasjonen fulle demokratiske rettar frå fylte 15 år. Medlemer under 15 år må også ha reell moglegheit til å påverke i organisasjonen
 3. ha eit tydeleg føremål, sjølvstende, organisasjonsform og oppbygging for fylkesledd/regionalledd
 4. vise til at organisasjonen er fylkes-/regionalt ledd som koordinerer aktivitet for lokallag i Vestland
 5. vise til at organisasjonen har eit ideelt (ikkje-kommersielt) mål og vil fremje føremålet til støtteordninga
 6. vise til at organisasjonen ikkje skapar hinder for full deltaking for barn og ungdom frå alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsett funksjonsevne eller seksuell orientering
 • organisasjonar som har idrett/sport eller mosjon som hovudaktivitet
 • organisasjonar som har kommersielle aktivitetar som hovudaktivitet
 • organisasjonar som har diskriminerande innhald i vedtektene sine og/eller i aktivitetane sine
 • organisasjonar med tidsavgrensa føremål
 • særorganisasjonar for barn og unge under utdanning
 • organisasjonar som har aktivitetar som er knytte til eller integrerte i utdanningstilboda si undervisning
 • organisasjonar som får driftstilskot gjennom andre støtteordningar og etter budsjettvedtak i Vestland fylkeskommune
 • organisasjonar som kan få driftstilskot frå statlege organ på regionale nivå, t.d. politiske parti og trus- og livssynssamfunn

Søknaden skal sendast inn til Vestland fylkeskommune via elektronisk søknadsskjema (lenke til høgre).

Budsjett og handlingsplan/arbeidsprogram for komande periode skal ligge ved eller sendast etter så snart vedtak er fatta i organisasjonen. Siste godkjente årsmelding, rekneskap og vedtekter for organisasjonen skal ligge ved søknaden eller sendast etter så snart desse er godkjende i det høgste organet til organisasjonen (årsmøte e.l.).

Søkjar må opplyse om organisasjonen sine medlemstal i søknaden. Ved kontroll skal fylkeskommunen kunne krevje innsyn i medlemslistene til organisasjonane.

Forvaltningslova skal leggjast til grunn for all søknadshandsaming i Vestland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jf. forvaltningslova (fvl.).

Avdeling for kultur, idrett og inkludering førebur søknadene for politisk handsaming og vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Kvar søknad er eit einskildvedtak, og innstillinga skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå fylkesdirektøren si innstilling skal også grunngjevast. Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan tre månader etter søknadsfrist. I 2020 vil politisk vedtak bli gjort innan fire månader etter søknadsfrist.

Dei som får støtte pliktar å rapportere for bruken av tildelte midlar til fylkeskommunen. Mottakaren rapporterer for dei tildelte midlane innan 1. april påfølgjande år, saman med ny søknad om driftsstønad for regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Organisasjonen sender inn godkjent årsmelding og rekneskap for det året støtta er innvilga saman med søknaden. Godkjent årsmelding og rekneskap er å sjå som rapport for bruken av tildelte midlar. 

Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlar vert forvalta som føresett. Fylkeskommunen og fylket sin revisor skal ha rett til dei dokument og opplysningar ein finn påkravd for sin kontroll.

Vedtak kan klagast på etter forvaltningslova § 28, som omhandlar klagerett for part eller anna person med rettsleg klageinteresse ved einskildvedtak. Søkjar kan klage på vedtaket innan ein frist på tre – 3 – veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar tok imot melding om vedtaket.

Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga på, årsaka til at det vert klaga, og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klaga skal sendast til Vestland fylkeskommune.