UKM – Ung kultur møtest

I UKM kan du som er mellom 13 og 20 år delta med alle slags kulturuttrykk, alt frå sjonglering, dans, biletkunst, skulpturar til beatboksing, sang, diktopplesing, musikk – og alt innimellom. Du kan også delta som konferansier, arrangør eller fotograf og i nettredaksjonen til UKM Media.

All påmelding skjer på nettsida til UKM Norge, og du melder deg på i kommunen der du høyrer til. I enkelte kommunar er den nedre aldersgrensa 10 år.

UKM 2021

UKM fylkesfestival Vestland vert digital i 2021 på grunn av koronapandemien og smittevernomsyn. Eigentleg skulle det ha vore to fylkesfestivalar, ein i Måløy og ein på Voss.

Digitale løysingar

Den digitale løysinga, UKM Vestland digital fylkesfestival, er ein samansetning av plattformer på sosiale medium for dei forskjellige uttrykka i UKM, frå film, miksinnslag, litteratur, LAN/e-sport, matlaging, unge arrangørar (teknikarar, konferansierar, media m.m.), kunst og sceneinnslag.

Her er lenke til alle digitale uttrykk: UKM Vestland digital fylkesfestival 2021

Sceneinnslag

Ein omreisande videoproduksjon har gjort video-opptak av sceneinnslag (scenekunst, miksinnslag, dans). I ferdigproduserte sendingar er det ei blanding med ungdommens eigen opptak med mobilkamera som små «bakom-klipp» med ungdommen bak innslaga og unge arrangørar på opptaksdagen. Tanken er å gjere det nært og levande.

Dette gjeld sceneinnslag frå kommunar som har deltakarar. Fleire kommunar har hatt opptak på same dag og i same lokale. Det gjeld dei som har felles lokalarrangement, og andre kommunar. Her vert det ein dialog mellom kommunane og fylkeskommunen. Opptaka kan sjåast på https://tv.ukm.no/fylke/vestland/2021/ etter kvart som dei er strøyma frå 1. november 2021.

Det er og digitale løysingar for kunst, film og den sosiale møteplassen (sjå under).

Det er viktig at ungdommen føler at dei har kontroll på opptak av seg sjølv. Alle som er med i opptaka, signerer samtykke for publisering av dette. Løysingar for publisering/ formidling er desse alternativa:

1: «Live» strøyming av videoproduksjon på www.ukm.no/vestland-digital

2: Opptaka ligg ute på https://tv.ukm.no/fylke/vestland/2021/ i etterkant av visninga.

3: Ungdommen kan få opptaket av seg sjølv.

Slik gjer vi det med dei ulike deltakargruppene

Kunst

Digitalt kunstgalleri i november 2021 digitalisert av lokalkontaktar – lasta opp på digitalt kunstgalleri. Nokre kunstnarar har lagt til video og lyd til kunsten sin.

Film/video

Laste opp på Instagram gjennom kontoen UKM_vestland, og på UKM-TV.

Konferansier

Konferansier i rolla som reportarar som ein del av videoproduksjonen for sceneinnslaga.

Unge arrangørar (UA)

UA er med i dei fleste ledd. Spesielt relevant er det under videoopptak av sceneinnslag, som kameraoperatør, scene-, lyd- og lysteknikar, artistvert, media.

UKM Media/festivalredaksjon

Medieredaksjon med klipp, SoMe, lokal presse m.m. Har hatt ei heil sentral rolle i den digitale møteplassen på Discord som er open under formidlinga 1. - 10. november 2021.

Tidsperspektiv

Den digitale løysinga for fylkesfestivalen vil ha eit tidsperspektiv utover heile året. Prosessen fram mot deltaking i festivalen er ein viktig del av arbeidet med UKM lokalt, regionalt og nasjonalt. Det som skjer lokalt i kvardagen til ungdommen er grunnlaget for festivalen.

Medverknad

Fylkeskommunen legg opp til aktiv medverknad frå kommunane og ungdomsgruppa i planlegging og gjennomføring av fylkesfestivalen. UKM Norge har ressursar på digitale løysingar som både kommunane og fylkeskommunane kan dra nytte av.

Det blir ikkje kåra vinnarar i UKM, men juryar i kommunane plukkar ut deltakarar i kommunearrangementa som får delta på fylkesfestivalen. På fylkesfestivalen plukkar ein ny jury ut deltakarar som får delta på den nasjonale festivalen.

Vestland fylkeskommune har ansvar for arbeidet med UKM på regionalt nivå og for gjennomføringa av UKM-festivalen for Vestland.

 

UKM er organisert av UKM Norge på nasjonalt plan, av fylkeskommunane på regionalt nivå og av kommunane lokalt. Målet er å gje barn og unge ein arena der dei kan vise fram sine eigne kulturuttrykk.

Kulturdepartementet har formulert dette oppdraget for UKM:

«UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom».

Det viktigaste UKM-arbeidet skjer lokalt i kommunane der 25 000 ungdommar kvart år får oppleve UKM. I kommunane vert UKM organisert på mange ulike vis. Kommunen står sentralt i gjennomføringa av festivalar og tiltak som elles er knytt opp mot UKM. I nokre kommunar vert UKM arrangert i samarbeid med frivillige organisasjonar, medan andre legg større vekt på medverknad og deltaking frå ungdom.