Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er ei ordning der kommunane kan søkje om tilskot til kulturformidling tilpassa eldre. Spaserstokken skal leggje til rette for auka samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren. Slik kan gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt, bli utvikla innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.

Om tilskotsordninga

Kommunane søkjer på midlane i den kulturelle spaserstokken.

Vi kjem tilbake til søknadsskjema for midlane når det er klart. Søknadsfristen i år blir 1. juni 2020.

Løyvingane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå. Det er svært viktig at kulturtilbodet er tilpassa eldre, er tilgjengeleg på arenaer der dei har dagleglivet sitt, og at det er eit godt samarbeid mellom kultur- og helsesektoren.

Fylkestinget har satt av kr 3 980 000 kr til den kulturelle spaserstokken i budsjettet for 2020.

Vi kjem tilbake med informasjon om søknadsprosess for 2021 seinare.

Vi fordeler midlane i den kulturelle spaserstokken etter kriteria under. Den kulturelle spaserstokken skal

 • sørgje for profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
 • leggje til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. Slik kan det utviklast gode kunst- og kulturprosjekt lokalt, innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
 • medverke til at eldre får eit tilpassa kultur tilbod på arenaer der dei dei held til i dagleglivet

Desse punkta vert lagt til grunn for løyvingane:

 • Alle kommunane som har søkt skal få støtte
 • God søknad/godt innhald
 • God rapportering/godt innhald
 • Godt samarbeid kultur - og helsesektor
 • Nyskaping og utvikling
 • Gjennomføringsevne
 • Gode tilbod til mange
 • Folketal (brukarar over 67 år)

Kommunane som får tilskot frå den kulturelle spaserstokken, må rapportere om korleis dei har brukt pengane. Fylkeskommunen betaler ikkje ut nye tilskot før kommunane har rapportert om tidlegare mottekne midlar.

Vi kjem tilbake til skjema og frist for rapportering når det er klart.