Den kulturelle skulesekken

Vil du formidle i DKS eller finne eit tilbod til elevane dine? Vestland fylkeskommune skal formidle kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet til alle elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. På programmet til Den kulturelle skulesekken (DKS) i Vestland er det musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

DKS er ei nasjonal satsing, og fylkeskommunen administrerer ordninga i Vestland.

Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg har det nasjonale ansvaret for DKS. Ordninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og vert finansiert av spelemidlar frå Norsk Tipping.

Den kulturelle skulesekken skal

 • vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskulen og vidaregåande skule og skal tilbydast jamleg
 • sikre at barn og unge får eit likeverdig og profesjonelt kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur. Slik skal dei få gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk
 • bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplanar i fag
 • formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod og utøvarar
 • vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå og slik sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging
 • bidra til å styrke norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar
 • bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn

Vektlegg ulike uttrykk

Alle forslag vert vurderte og Vestland fylkeskommune vektlegg følgjande uttykk i programmeringa:

 • 1.–4. trinn: musikk, litteratur
 • 5.–7. trinn: visuell kunst, scenekunst, musikk
 • 8.–10. trinn: film, litteratur
 • vidaregåande skule: alle uttrykk

Forslag innan kulturarv får plass i ulike delar av programmet.

Søk støtte til nye produksjonar

Du kan søkje om støtte til å utvikle nye produksjonar i DKS.

Produksjonar som får produksjonsstøtte, skal meldast inn som framlegg for turnering i skuleåret 2024-25 eller skuleåret etter. Framlegget vert vurdert for programmering gjennom ordinær prosess (sjå Slik jobbar vi fram…)

Gjennom ordninga med produksjonsstøtte har fylkeskommunen som mål å oppnå større variasjon og mangfald i DKS-programmet, både når det gjeld type kunstuttrykk, tema og form.

Vi ynskjer til dømes å få fram produksjonar:

 •  til barn og unge med nedsett funksjonsevne
 •  for barn og unge med minoritetsbakgrunn
 •  på nynorsk, samisk og teiknspråk
 •  som kan nyttast både i småskulen og til barnehagebarn
 •  som legg til rette for samarbeid mellom institusjonar
 •  er utvikla i samband med aktuelle jubileum og feiringar
 •   innan kunstuttrykket film

 

Særleg framheva i barne- og ungdomskulturmeldinga er målet om auka samarbeid mellom kultursektoren og skulesektoren. Prosjekta som får støtte bør i størst mogleg grad bidra til auka samarbeid.

Fylkeskommunen ynskjer å få fram produksjonar som har høg kvalitet både kunstfagleg og formidlingsfagleg. Produksjonane må altså vere utvikla med målgruppa barn og unge for auge.

Vi viser til elles dei nasjonale måla for DKS for meir informasjon om kva programmet samla skal formidle: Lenkje til mål for Den kulturelle skulesekken

 • Søknad om støtte til ny produksjon må meldast inn som ordinært framlegg i DKS-portalen innan 1. oktober 2023, og ha nemninga PRODUKSJONSSTØTTE i tittelen.
 • Kryss for ny idé/konsept.
 • Søknaden må innehalde ei skisse som viser idé og det som er tenkt om innhald og form. I tillegg må det gå fram kva behov det er for økonomisk og fagleg støtte, og det må liggje ved ein framdriftsplan.

Profesjonelle utøvarar, institusjonar og andre tilbydarar innan dei ulike utrykka, kan sende inn forslag til programmet i DKS. Du sender inn forslag ved å følgje lenka til høgre på denne sida.

Føljande krav og kriterium ligg til grunn for utvalet av kunst- og kulturproduksjonar i DKS-programmet skuleåret 2024–2025:

 • Kvar produksjon i programmet skal ha kvalitet og profesjonalitet i innhald og formidling.
 • Programmet skal som hovudregel gjennomførast i skuletida.
 • Programmet skal ikkje erstatte delar av skulen si undervisning i estetiske fag.
 • Programmet skal ha variasjon i uttrykk og sjangrar, spelestad og formidlingsmåte. I det samla programmet skal det også vere produksjonar på tvers av uttrykk. Nyskapande kunst skal prioriterast.
 • Programmet skal ha særleg vekt på regionale og lokale utøvarar.
 • Programmet skal ha god kjønnsfordeling blant utøvarane.
 • Programmet skal ivareta minoritetar og leggje til rette for inkludering.
 • Programmet skal innehalde ein høg del produksjonar på nynorsk og ulike målføre.
 • I det samla programmet skal det vere god balanse mellom produksjonar av/med frilansutøvarar/frie grupper og større kunst- og kulturinstitusjonar.
 • På scenekunstfeltet skal tilbodet fordelast slik at større kunst- og kulturinstitusjonar og frilansutøvarar/frie grupper kvar skal ha minimum 30 prosent av volumet i høvesvis grunnskulen og vidaregåande skule dersom det er grunnlag for det.

Alle utøvarar kan føreslå forslag til programmet i Den kulturelle skulesekken. Faggrupper og eit ungdomsprogramråd handsamar forslaga og DKS-administrasjonen fastset DKS-programmet utifrå dette. For vgs. deltek ei arbeidsgruppe med tilsette og elevar i programmeringa.

 • Faggruppene vurderer alle innkomne forslag, og tilrår produksjonar som kan inngå i programmet.
 • Ungdomsprogramrådet medverkar i programarbeidet og vel ut fire produksjonar til programmet.
 • Fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering vedtek DKS-programmet, som DKS-administrasjonen utarbeider på bakgrunn av dei faglege tilrådingane.  

 

Logo for Den kulturelle skulesekken Norge. To små kvite firkantar inni ein større blå firkant.