Den kulturelle skulesekken

Vestland fylkeskommune skal formidle kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet til alle elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. På programmet til Den kulturelle skulesekken (DKS) i Vestland er det musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomfører DKS-programmet for skuleåret 2019–2020 kvar for seg. Produksjonar og turnéplanar for begge dei tidlegare fylka finn du som lenker på høgre side.  

DKS er ei nasjonal satsing, og i Vestland er det fylkeskommunen som administrerer ordninga.

Måla for DKS i Vestland er

 • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
 • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av læringsmåla i skulen

Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg har det nasjonale ansvaret for DKS. Ordninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og vert finansiert av spelemidlar frå Norsk Tipping.

Profesjonelle utøvarar, institusjonar og andre tilbydarar innan dei ulike utrykka kan sende inn forslag til programmet i DKS. Du sender inn forslag ved å følgje lenka oppe til høgre på denne sida.

Føljande krav og kriterium ligg til grunn for utvalet av kunst- og kulturproduksjonar i DKS-programmet skuleåret 2020–2021:

 • Framleggstillar skal ha levert fullstendig framlegg innan fristen, med vedlegg eller lenke til lyd- og/eller filmopptak, der dette er naturleg
 • Kvar produksjon i programmet skal ha profesjonalitet i innhald og formidling.
 • Programmet skal gjennomførast i skuletida.
 • Programmet skal ha variasjon i uttrykk og sjangermessig breidd, spelestad og formidlingsmåte. I det samla programmet skal det også vere produksjonar på tvers av uttrykk.
 • Programmet skal tilføre skulen møte med profesjonell kunst og kultur og ikkje erstatte delar av undervisninga skulen har i estetiske fag.
 • Vi skal prioritere regionale og lokale utøvarar og nyskapande kunst.
 • Det samla programmet skal
  • ha god kjønnsfordeling blant utøvarane
 • ta i vare minoritetar og leggje vekt på inkludering
  • innehalde ein høg del produksjonar på nynorsk og ulike målføre
 • Ha god balanse mellom ulike formidlingsmåtar og -arenaer.
 • Ha god balanse mellom produksjonar av/med frilansutøvarar/frie grupper og større kunst- og kulturinstitusjonar.
 • På scenekunstfeltet skal tilbodet fordelast slik at større kunst- og kulturinstitusjonar og frilansutøvarar/frie grupper kvar skal ha minimum 30 prosent av volumet til høvesvis grunnskulen og vidaregåande skule, dersom det er grunnlag for det.

Alle utøvarar kan føreslå forslag til programmet i Den kulturelle skulesekken. Faggrupper, eit ungdomsprogramråd og eit overordna fagleg råd handsamar forslaga og fastset så det endelege DKS-programmet:

 • Faggruppene vurderer alle innkomne forslag og tilrår produksjonar som kan inngå i programmet.
 • Ungdomsprogramrådet medverkar i programarbeidet og vel ut seks produksjonar til programmet.
 • Det overordna faglege rådet vedtek det endelege DKS-programmet for Vestland fylkeskommune for 2020–2021 etter tilråding frå administrasjonen.

På grunn av overgangen til Vestland fylkeskommune, vil nokre allereie inngåtte avtalar bli gjennomførte som del av det samla DKS-programmet for skuleåret 2020–2021.