Den kulturelle skulesekken

Vestland fylkeskommune skal formidle kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet til alle elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen. På programmet til Den kulturelle skulesekken (DKS) i Vestland er det musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst og visuell kunst.

DKS er ei nasjonal satsing, og i Vestland er det fylkeskommunen som administrerer ordninga.

Måla for DKS i Vestland er

 • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
 • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av læringsmåla i skulen

For å sikre ei god kvalitetsvurdering av produksjonane, og transparente prosessar der alle utøvarar har likt høve til å fremme forslag til programmet, ligg prosedyrar som er funderte på forvaltningsetiske prinsipp til grunn for arbeidet med DKS. På bakgrunn av dette medverkar faggrupper og eit ungdomsprogramråd i arbeidet med å fastsette DKS-programmet.

Vektlegg ulike uttrykk

Alle forslag vert vurderte og Vestland fylkeskommune vektlegg følgjande uttykk i programmeringa:

 • 1.–4. trinn: musikk, litteratur
 • 5.–7. trinn: visuell kunst, scenekunst, musikk
 • 8.–10. trinn: film, litteratur
 • vidaregåande skule: alle uttrykk

Forslag innan kulturarv får plass i ulike delar av programmet.

Kulturtanken – Den kulturelle skulesekken Noreg har det nasjonale ansvaret for DKS. Ordninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet og vert finansiert av spelemidlar frå Norsk Tipping.

Profesjonelle utøvarar, institusjonar og andre tilbydarar innan dei ulike utrykka, kan sende inn forslag til programmet i DKS. Du sender inn forslag ved å følgje lenka til høgre på denne sida.

Føljande krav og kriterium ligg til grunn for utvalet av kunst- og kulturproduksjonar i DKS-programmet skuleåret 2021–2022:

 • Kvar produksjon i programmet skal ha kvalitet og profesjonalitet i innhald og formidling.
 • Programmet skal som hovudregel gjennomførast i skuletida.
 • Programmet skal ikkje erstatte delar av skulen si undervisning i estetiske fag.
 • Programmet skal ha variasjon i uttrykk og sjangrar, spelestad og formidlingsmåte. I det samla programmet skal det også vere produksjonar på tvers av uttrykk. Nyskapande kunst skal prioriterast.
 • Programmet skal ha særleg vekt på regionale og lokale utøvarar.
 • Programmet skal ha god kjønnsfordeling blant utøvarane.
 • Programmet skal ivareta minoritetar og leggje til rette for inkludering.
 • Programmet skal innehalde ein høg del produksjonar på nynorsk og ulike målføre.
 • I det samla programmet skal det vere god balanse mellom produksjonar av/med frilansutøvarar/frie grupper og større kunst- og kulturinstitusjonar.
 • På scenekunstfeltet skal tilbodet fordelast slik at større kunst- og kulturinstitusjonar og frilansutøvarar/frie grupper kvar skal ha minimum 30 prosent av volumet i høvesvis grunnskulen og vidaregåande skule dersom det er grunnlag for det.

Alle utøvarar kan føreslå forslag til programmet i Den kulturelle skulesekken. Faggrupper og eit ungdomsprogramråd og handsamar forslaga og DKS-administrasjonen fastset DKS-programmet utifrå dette.

 • Faggruppene vurderer alle innkomne forslag, og tilrår produksjonar som kan inngå i programmet.
 • Ungdomsprogramrådet medverkar i programarbeidet og vel ut seks produksjonar til programmet.
 • Fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering vedtek DKS-programmet, som DKS-administrasjonen utarbeider på bakgrunn av dei faglege tilrådingane.