Tilskot til museumsløft

Musea i fylket kan no søkje fylkeskommunen om støtte til vøling av bygg og tiltak som bidreg til å styrke fellesløysingar for musea.

Tilskotsordninga for museumsløft skal

 • styrke dei konsoliderte musea i Vestland
 • vidareutvikle gjeldande satsingar frå Regional kulturplan for Hordaland 2015–2025 og Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019–2027

Det er eit overordna mål å utvikle dei konsoliderte musea i Vestland som sterke kunnskapssenter og organisasjonar. Musea skal vere profilerte samfunnsaktørar som utviklar samfunnet med kunnskap om fortid, samtid og framtid.

Kva gir vi støtte til?

 • vøling av kulturhistoriske bygg forvalta av musea i Vestland
 • tiltak som bidreg til styrking av fellesløysingar for musea i Vestland

Kven kan søkje?

Dei ti konsoliderte museumseiningane i fylket:

 • Baroniet Rosendal
 • Bymuseet i Bergen
 • Hardanger og Voss museum
 • KODE - Kunstmuseer og komponisthjem
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • Museumssenteret i Hordaland
 • Museum Vest
 • Kraftmuseet – Norsk Vasskraft- og industristadmuseum
 • Olav H. Hauge-senteret
 • Sunnhordland museum

Søknadsfrist

1. september 2021.

Dei ti konsoliderte musea kan kvar sende inn ein søknad som gjeld eit prioritert tiltak knytt til kulturhistoriske bygg. I tillegg kan museet sende inn ein eller fleire fellessøknader med eitt eller fleire av dei andre konsoliderte musea.

Søknaden må innehalde prosjektomtale med god skildring av tiltaket og bakgrunn for søknaden. Det er viktig å leggje vekt på musea si rolle som samfunnsaktør og ein eller fleire av dei fire f-ane: forvalting, forsking, formidling og fornying.

De må leggje budsjett ved søknaden, og opplyse om når tiltaka skal gjennomførast.

Forvaltningslova ligg til grunn for all søknadsbehandling i Vestland fylkeskommune. Alle søknadar er offentlege.

Avdeling for kultur, idrett og inkludering førebur søknadene for politisk handsaming og vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Kvar søknad er eit einskildvedtak, og vi grunngjev innstillinga i saksframlegget. Vedtak som avvik frå innstillinga til fylkesrådmannen, skal også grunngjevast.

Moment ved vurdering av søknad

 • gjennomføringsevne og realisme i prosjektet
 • kvalitet på tiltaket
 • i kva grad ei tildeling vil løyse særlege utfordringar

Tilsegnsmottakar skal rapportere og sende inn rekneskap innan tre månader etter at tiltaket er gjennomført. Fylkeskommunen og revisoren til fylket skal ha høve til å setje i verk kontroll med at midlane vert forvalta som føresett, og skal ha rett til dei dokument og opplysningar som trengst for kontroll.

Det må kome tydeleg fram at Vestland fylkeskommune er tilskotsgjevar, gjennom aktivitetar, informasjonsmateriale og anna. De legg ved dokumentasjon av dette i rapporten om tiltaket.

Dei som får tilskot til publikasjonar, skal levere minimum eitt eksemplar til Vestland fylkeskommune når det er ferdig.

Tiltaket skal gjennomførast på den måten og i det tidsrommet som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlege endringar i prosjektet må meldast skriftleg til sakshandsamar for vurdering og godkjenning. Dersom prosjektet vert avlyst, utsett eller vesentleg endra, kan fylkeskommunen krevje at heile eller delar av tilskotet blir betalt tilbake.

Utbetaling av tilskot skjer i hovudsak gjennom elektronisk faktura i EHF-format.

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan tre – 3 – veker frå den dagen søkjar fekk melding om vedtaket.

Ei klage må innehalde opplysningar om kva vedtak klaga gjeld, kvifor ein klagar, og kva endringar ein meiner bør gjerast. Klaga skal sendast til Vestland fylkeskommune, postboks 7900, 5020 Bergen eller til post@vlfk.no merka ”Museumsløft 2020, klage».

Vi gjer merksam på at søkjarar etter forvaltingslova har rett til å gjere seg kjend med dokumenta i saka med dei avgrensingane som følgjer av § 18 og 19.