Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Dette er ei tilskotsordning for privatpersonar som eig eller forvaltar ulike typar kulutrminne, kulturmiljø og kulturlandskap i Vestland.

Du sender søknad om tilskot gjennom den nasjonale søkjebasen Digisak, som vert tilgjengeleg for Vestland fylkeskommune i løpet av hausten 2020.

Det kjem difor meir informasjon om og lenke til Digisak i løpet av hausten 2020. Vi gjer merksam på at det kan kome endra informasjon om søknad om tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap.

Søknadsfrist blir klar i løpet av hausten.

Kven kan søkje?

 • Private eigarar og forvaltarar av freda eller spesielt verneverdige kulturminne og kulturmiljø som er typiske for liv og verksemd langs kysten.
 • Private eigarar og forvaltarar av dei ni freda kulturmiljøa, samt andre særleg verdifulle kulturmiljø og kulturlandskap.

Retningsliner

Rundskriv frå Klima- og miljødepartementet

Generelle råd og rettleiing i samband med søknad

Søknaden om tilskot skal innehalde

 • namn på kulturminne
 • namn og kontaktperson på søkjar
 • skildring av skaden som skal utbetrast
 • skildring av korleis istandsetjinga skal gjennomførast
 • budsjett for arbeidet som skal gjerast
 • finansieringsplan for istandsetjinga

Følgjande vedlegg må liggje ved søknaden

  • Foto som syner skaden som skal setjast i stand. Her er det viktig at du legg med både oversiktsbilete som syner skaden på bygningen og detaljfoto.
  • Kostnadsoverslag frå kvalifisert handverkar
  • Dokumentasjon på handverkar si erfaring med istandsetting av kulturminne
  • Fullmakt frå eigar dersom søkjar er ein annan enn eigar. Der det er fleire eigarar av bygningen, må det leggast med fullmakt frå dei andre eigarane.

Finansieringsordning

Tilskot frå statsbudsjettet kap. 1429 post 71 tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap.