Tilskot til forvaltning og drift av verna fartøy

Fartøyvern er eit fagområde der frivillige, lag og organisasjonar tar på seg eit stort fagleg og økonomisk ansvar. Tilskotsordninga for forvaltning og drift er eit bidrag frå det offentlege for å støtte dette arbeidet.

Fartøy utgjer ein viktig del av den norske kulturarven, og Vestland er fylket med flest freda og verneverdige fartøy i landet. Målet med tilskotsordninga er å bidra til å fremje kystkulturen som del av kulturarven og identiteten vår og som kjelde til kunnskap, oppleving og verdiskaping

Søknadsfrist

1. november 2022.

Kven kan søkje?

Målgruppa for ordninga er dei som eig og forvaltar større, flytande kulturminne i Vestland:

 • Kommunar, foreiningar, stiftingar, andre samanslutningar og private kan søkje.
 • Aksjeselskap som får driftsstønad må vere ideelle, det vil seie at eigarane ikkje kan ta utbyte frå selskapet.

Kva fartøy kan få støtte?

Fartøyet må

 • vere over 100 bruttoregistertonn eller ta minst 20 passasjerar
 • ha status som verna fartøy eller som er freda av Riksantikvaren
 • ha heimeadresse i Vestland. Vi kan etter nærare vurdering vike frå dette kravet dersom fartøyet har størsteparten av seglingstida si i fylket.

Vi gir ikkje støtte til fartøy som staten eller fylkeskommunen eig.

Kva tiltak kan få støtte?

Vi kan gje tilskot til

 • dekking av naudsynte driftskostnader til fartøyet som kulturminne. Det kan vere til dømes utgifter i samband med periodisk ettersyn, service av maskineri og teknisk utstyr, brannsikring av kulturminnet.

 • sikring av naudsynt forbruksmateriell og reservedelar til fartøyet. Det kan vere til dømes propelldelar, motordelar og anna utstyr som er vanskeleg å få tak i, eller som er gått ut av produksjon.

 • utgifter til planlegging og kompetanseheving, som utarbeiding av FDV-planar og kursavgift for frivillige

 • sikring av kompetanseoverføring ved dokumentasjon, bevaring og formidling av immateriell kulturarv knytt til handlingsboren kunnskap om drifta av fartøyet

Vi gir ikkje tilskot til

 • tilrettelegging av den kommersielle drifta av fartøyet, så som kantineutstyr, suvenirsal, billettsal, arrangement eller annonsering/reklame m.m.

Vi gir heller ikkje faste årlege tilskot.

Søknaden må gjere greie for

 • kulturminneverdien og den formelle vernestatusen til fartøyet
 • behovet for driftstilskotet og målsetnad
 • plan for gjennomføring og bruk av midlane
 • punktvis søknad om stønad til konkrete utgifter til forvaltnings- eller driftsoppgåver
 • finansieringsplan og detaljert budsjett (skal nyttast til seinare rapportering)
 • effekt av tilskotet for ålmenta

Søknaden skal vere signert av ansvarleg søkjar. Dersom andre enn eigar er søkjar, skal søknaden også vere signert av eigar eller rett representant for eigar. Dersom søknaden er mangelfull, kan fylkeskommunen gje høve til å rette dette innan ein nærare fastsett frist. Dersom manglane ikkje er retta innan fristen, kan søknaden verte avvist.

Søkjarane må oppfylle grunnvilkåra over for å få støtte.

I den vidare vurderinga legg vi mellom anna lagt vekt på følgjande moment (i uprioritert rekkefølgje):

 • kvalitet på drift og forvaltning
 • i kva grad ei tildeling vil løyse særlege utfordringar
 • verknad av løyvinga med omsyn til auka seglingstid eller regionalt verkeområde
 • i kva grad drifta kjem ålmenta til gode, styrkar rekrutteringa, aukar mangfald og tilgang for ulike brukargrupper
 • søkjar sin kapasitet, praktiske og økonomiske gjennomføringsplan, anna finansiering og eigeninnsats

Det er ein føresetnad for å få tilskot at søknaden fell inn under målet for ordninga. Fylkeskommunen skal gje ei samla fagleg vurdering av søknaden ved tildeling av tilskot.

Søkjar skal rapportere innan utgangen av tildelingsåret og må levere endeleg rapport innan 1. november det påfølgande året. Rapporten skal innehalde

 • Dokumentasjon som klart viser korleis drift og forvaltning er gjennomført, og om måla er nådd
 • utgreiing av eventuelle avvik frå budsjett/planen for arbeidet
 • rekneskap med oversikt over kostnader og samla finansiering, spesifisert på
  • stat, fylkeskommune, kommune
  • tilskot frå andre offentlege organ (t.d. Kulturrådet, Kulturminnefondet)
  • anna finansiering (spesifisert)
  • eigeninnsats/eigen finansiering

Søkjar skal varsle fylkeskommunen dersom det er ønskjeleg å gjere vesentlege avvik frå søknaden.

Dersom tilskotsmottakar er knytt til revisor og tilskotet er 300 000 kr eller høgare, skal tilskotsmottakar òg sende inn revidert årsrekneskap, signert av tilskotsmottakar, ev. ved styret. Det er også krav om særattestasjon frå revisor på rekneskapen og ev. timelister knytt til arbeidet/tiltaket/prosjektet.

Fylkeskommunen kan uavhengig av beløp på tilskotet krevje at tilskotsmottakar sender inn kopiar av fakturabilag til rekneskapen.

Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor skal ha rett til tilkomst til tiltaket, og innsyn i rekneskap og dokumentasjon i slik grad som fylkeskommunen og revisor finn naudsynt av kontrollomsyn. Brot på krava til rapportering/kontroll kan føre til at utbetalingar vert haldne attende og at vedtaket om tilsegn vert gjort om heilt eller delvis.

Overskytande midlar skal førast tilbake til fylkeskommunen om kostnadene vert rimelegare enn budsjettert i søknad, eller om drifta ikkje vart gjennomført etter føresetnadane.

Dersom mottakar gir uriktige opplysningar, eller det ligg føre vesentlege avvik frå søknaden, kan vedtaket om tildeling gjerast heilt eller delvis om. Fylkeskommunen kan i så tilfelle krevje at midlane vert førte heilt eller delvis tilbake.

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan tre – 3 – veker. Fristen vert rekna frå den dagen søkjar har fått melding om vedtaket. Klagen skal sendast til Vestland fylkeskommune. Ein klage må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga på, årsaka til klagen, og kva endringar ein meiner bør gjerast.

Vi gjer merksam på at søkjarar etter forvaltningslova har rett til å gjere seg kjende med dokumenta i saka med dei avgrensingane som følgjer av §§ 18 og 19